Taxor och avgifter

Kommunernas vatten- och avfallsverksamheter är så kallade taxefinansierade verksamheter. Det innebär att alla kostnader finansieras med de avgifter som kunder och abonnenter betalar, enligt den gällande taxan. Det är Kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om taxor för vatten och avfall.

Färgglad illustration med symboler för Nodavas verksamhet.


Vem bestämmer vilka avgifter som ska gälla?

Sveriges kommuner är enligt lag ansvariga för att tillhandahålla tjänster för vatten- och avfall för de som behöver i sina respektive kommuner. I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner utför Nodava vatten- och avfallstjänsterna åt kommunernas bolag. Kommunernas lagstyrda ansvar ser olika ut gentemot privatpersoner jämfört med hur det ser ut gentemot företag.

Kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om taxa för vatten- avlopps- och avfallsverksamhet (VA-taxa). VA-taxan innehåller gällande priser för de tjänster som kommunen tillhandahåller via Nodava.

Vad går avgifterna till?

Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, de ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla, underhålla och utveckla verksamheten. Verksamheterna ska inte generera några vinster.

VA- och avfallsavgifter vid nybyggnation

Om du bygger nytt hus startar avfallsabonnemangets grundavgift igång i samband med att du f¨år startbesked för ditt husbygge. Grundavgiften är den fasta delen i abonnemanget, hämtningsavgift är den rörliga delen med direkt koppling till hur ofta hushållets avfall hämtas. Läs mer om grund- och hämtningsavgift i avfallstaxan för din kommun.

VA- abonnemang vid nybyggnation är direkt kopplat till din bygglovsansökan. Läs mer om vad som gäller för VA- abonnemang vid nybyggnation här.

Kommunernas vatten och avlopp (VA) är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgifter enligt kommunens VA- taxa ska täcka kostnader för investeringar, drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Alla kommuner har olika förutsättningar gällande exempelvis infrastruktur, ledningsnätets längd och skick samt antal anslutna fastigheter. Dessa faktorer sammantaget styr VA-avgifterna och storleken på dessa. Fastigheterna som är anslutna är en del av ett gemensamt VA-kollektiv med samma rättigheter och skyldigheter mot VA-huvudmannen (det kommunala bolaget som äger VA - anläggningen i kommunen). Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA - taxorna.

Om en fastighet har rätt att ansluta till kommunalt VA avgörs av om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA - tjänsten eller inte. Verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område som kommunfullmäktige har beslutat har behov av en eller flera VA-tjänster. Om en fastighet ligger inom verksamhetsområdet för en viss VA- tjänst har fastigheten rätt, och kan även ha skyldighet, att ansluta sig till det kommunala ledningsnätet. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet så är det ingen självklarhet att den får ansluta sig, och om anslutningen godkänns så kan avgifterna avvika från taxan. Taxan gäller enbart de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet.
Läs mer om att ansluta en fastighet till det kommunala VA- nätet

Avgifterna för anslutning avgörs av avgifterna i gällande VA - taxa vid det tillfälle då fastigheten meddelas förbindelsepunkt* till kommunal VA-tjänst. Avgifter för exempelvis tillkommande lägenheter**, som ansluts i ett senare skede än vid meddelad förbindelsepunkt, erläggs enligt den taxa och de parametrar som är gällande då den aktuella enheten ansluts eller då bygglov erhålls för åtgärden. För fastigheter inom verksamhetsområdet är det alltid den gällande taxan, och avgifterna enligt denna, som ligger till grund för betalning.

*Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens interna VA - anläggning, det är alltså den punkt där ansvaret för ledningarna övergår till fastighetsägaren (från det allmänna till det enskilda).

**En lägenhet motsvarar en självständig enhet för bostadsändamål där det finns kök/kokvrå (eller andra kokmöjligheter) och toalett. Här görs även en bedömning utifrån möjlighet till användning enligt dessa kriterier. En fastighet kan omfatta flera lägenheter som kan ägas eller hyras. Även verksamhetsytor omvandlas till lägenheter utifrån storleken på ytan (BTA).

VA - avgifterna består av två delar:

1. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som erläggs när man ansluter en fastighet eller ändrar förhållanden på fastigheten, exempelvis uppför fler lägenheter (bostadsenheter). Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av kostnaden för att ordna den kommunala VA -anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.

Avgiften baseras på:

  • Avgift för framtagen servisledning/upprättande av förbindelsepunkt - antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten
  • Tomtavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter
  • Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten
  • Grundavgift dagvatten - bortledande av dagvatten från fastighet, om bortledande sker utan att förbindelsepunkt upprättats för dagvatten.

Observera att vissa av parametrarna inte är tillämpliga i samtliga kommuner och att de varierar beroende på fastighetstyp som ansluts. Se respektive kommuns VA - taxa för fullständig information.

2. Brukningsavgiften är en fortlöpande avgift som består av både en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på hur många lägenheter som finns på fastigheten och hur mycket vatten som förbrukas. Brukningsavgiften ska bl.a. täcka kapitalkostnader för investeringar, drift- och underhållskostnader för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och eventuellt dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk

För prisexempel för anslutning till kommunalt vatten och spillvatten, se respektive kommuns populärversion av VA- taxa.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023