Taxor och avgifter

Kommunernas vatten- och avfallsverksamheter är så kallade taxefinansierade verksamheter. Det innebär att alla kostnader finansieras med de avgifter som kunder och abonnenter betalar, enligt den gällande taxan. Det är Kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om taxor för vatten och avfall.

Färgglad illustration med symboler för Nodavas verksamhet.


Vem bestämmer vilka avgifter som ska gälla?

Sveriges kommuner är enligt lag ansvariga för att tillhandahålla tjänster för vatten- och avfall för de som behöver i sina respektive kommuner. I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner utför Nodava vatten- och avfallstjänsterna åt kommunernas bolag. Kommunernas lagstyrda ansvar ser olika ut gentemot privatpersoner jämfört med hur det ser ut gentemot företag.

Kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om taxa för vatten och avlopp (VA) samt avfallsverksamhet. Taxorna innehåller gällande priser för de tjänster som kommunen tillhandahåller via Nodava.

Vad går avgifterna till?

Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar samt administration och kundservice. De ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla, underhålla och utveckla verksamheten. Verksamheterna ska inte generera några vinster. Dessa avgifter gäller för alla fastigheter med behov av kommunala VA- och avfallstjänster.

VA- och avfallsavgifter vid nybyggnation

Om du bygger nytt hus startar VA- och avfallsabonnemangets grundavgift igång i samband med att du får startbesked för ditt husbygge alternativt i samband med att förbindelsepunkt förmedlas och VA-karta skickas ut. Grundavgiften är den fasta delen i abonnemanget, hämtningsavgift är den rörliga delen med direkt koppling till hur ofta hushållets avfall hämtas. Läs mer om grund- och hämtningsavgift i avfallstaxan för din kommun.

VA- abonnemang vid nybyggnation är direkt kopplat till din bygglovsansökan. Läs mer om vad som gäller för VA- abonnemang vid nybyggnation här.

Kommunernas vatten och avlopp (VA) är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgifter enligt kommunens VA- taxa ska täcka kostnader för investeringar, drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Alla kommuner har olika förutsättningar gällande exempelvis infrastruktur, ledningsnätets längd och skick samt antal anslutna fastigheter. Dessa faktorer sammantaget styr VA-avgifterna och storleken på dessa. Fastigheterna som är anslutna är en del av ett gemensamt VA-kollektiv med samma rättigheter och skyldigheter mot VA-huvudmannen (det kommunala bolaget som äger VA - anläggningen i kommunen). Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA - taxorna.

Om en fastighet har rätt att ansluta till kommunalt VA avgörs av om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA - tjänsten eller inte. Verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område som kommunfullmäktige har beslutat har behov av en eller flera VA-tjänster. Om en fastighet ligger inom verksamhetsområdet för en viss VA- tjänst har fastigheten rätt, och kan även ha skyldighet, att ansluta sig till det kommunala ledningsnätet. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet så är det ingen självklarhet att den får ansluta sig, och om anslutningen godkänns så kan avgifterna avvika från taxan. Taxan gäller enbart de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet.
Läs mer om att ansluta en fastighet till det kommunala VA- nätet

Avgifterna för anslutning avgörs av avgifterna i gällande VA - taxa vid det tillfälle då fastigheten meddelas förbindelsepunkt* till kommunal VA-tjänst. Avgifter för exempelvis tillkommande lägenheter**, som ansluts i ett senare skede än vid meddelad förbindelsepunkt, erläggs enligt den taxa och de parametrar som är gällande då den aktuella enheten ansluts eller då bygglov erhålls för åtgärden. För fastigheter inom verksamhetsområdet är det alltid den gällande taxan, och avgifterna enligt denna, som ligger till grund för betalning.

*Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens interna VA - anläggning, det är alltså den punkt där ansvaret för ledningarna övergår till fastighetsägaren (från det allmänna till det enskilda).

**En lägenhet motsvarar en självständig enhet för bostadsändamål där det finns kök/kokvrå (eller andra kokmöjligheter) och toalett. Här görs även en bedömning utifrån möjlighet till användning enligt dessa kriterier. En fastighet kan omfatta flera lägenheter som kan ägas eller hyras. Även verksamhetsytor omvandlas till lägenheter utifrån storleken på ytan (BTA).

VA - avgifterna består av två delar:

1. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som erläggs när man ansluter en fastighet eller ändrar förhållanden på fastigheten, exempelvis uppför fler lägenheter (bostadsenheter). Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av kostnaden för att ordna den kommunala VA -anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.

Avgiften baseras på:

  • Avgift för framtagen servisledning/upprättande av förbindelsepunkt - antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten
  • Tomtavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter
  • Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten
  • Grundavgift dagvatten - bortledande av dagvatten från fastighet, om bortledande sker utan att förbindelsepunkt upprättats för dagvatten.

Observera att vissa av parametrarna inte är tillämpliga i samtliga kommuner och att de varierar beroende på fastighetstyp som ansluts. Se respektive kommuns VA - taxa för fullständig information.

2. Brukningsavgiften är en fortlöpande avgift som består av både en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på hur många lägenheter som finns på fastigheten och hur mycket vatten som förbrukas. Brukningsavgiften ska bl.a. täcka kapitalkostnader för investeringar, drift- och underhållskostnader för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och eventuellt dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk

För prisexempel för anslutning till kommunalt vatten och spillvatten, se respektive kommuns populärversion av VA- taxa.

Från 1 januari 2024 gäller en ny taxa för kommunala vatten- och avloppstjänster i Mora kommun, som du kan läsa mer om här. Taxan ändrar hur avgifter fördelas och det kommer innebära några förändringar för dig. De viktigaste förändringarna som kan beröra dig redovisas nedan.

Dagvattenavgift införs

Avgift för hantering av dagvatten särskiljs och kommer enbart belasta de som faktiskt nyttjar tjänsten. Ligger din fastighet inom verksamhetsområde för dagvatten och du avleder regn, smältvatten eller annat ytvatten från fastigheten till kommunal anläggning så tas avgift ut för hantering av dagvattnet. Detta gäller även om avledningen sker via ett vägdike eller annan anordning innan det når den kommunala anläggningen.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten kan du se på här, där du tar bort markeringar för de verksamhetsområden du inte vill se.

Schablon för vattenförbrukning då vatten inte mäts förändras

Fastigheter där vattenförbrukningen inte mäts kommer inte längre att faktureras per boende i hushållet. För fastigheter med permanentboende kommer förbrukningen uppskattas till 150 m3 per år och lägenhet. För fastigheter med fritidsboende kommer förbrukningen att uppskattas till 100 m3 per år och lägenhet. Observera att en fullt inredd gäststuga kommer debiteras efter samma princip som ovan. Samma princip gäller även när en bostadsenhet inte mäts även om andra bostadsenheter mäts på samma fastighet, den omätta bostadsenheten blir då fakturerad utifrån schablon och de bostadsenheter där vattnet mäts faktureras utifrån uppmätt förbrukning. Detta uppstår då du har en grenanslutning före vattenmätaren så att allt vatten inte mäts.

Vill du att vatten mäts för din fastighet och att debitering av avgifter sker utifrån faktisk förbrukning så ska du kontakta Nodava för att boka installation av vattenmätare. Du måste då ordna en godkänd plats för vattenmätaren, mer information om vattenmätare finns här eller via kundstöd. Vi tar gärna emot ärenden via våra e-tjänster.

Reducering för fastighet som ingår i samfällighet för vatten och/eller avlopp

Fastighet som ingår i samfällighetsförening som gemensamt ansvarar för en enskild
VA-anläggning och har förbindelsepunkt till allmän VA-anläggning får reduktion av grundavgiften men ska i övrigt erlägga avgifter som separat ansluten fastighet. Reduktionen är olika utifrån hur mätning och fakturering av VA-avgifterna sker. Om samfällighetsförening har gemensam vattenmätare skickas en faktura ut till föreningen och grundavgiften reduceras med 80 %. Om vattenmätning sker för varje fastighet så skickas faktura ut till varje fastighetsägare och grundavgiften reduceras med 50 procent.

 

Senast uppdaterad: 19 juni 2024