Om Nodava i korthet

Nodava tillhandahåller vatten- avlopp-och avfallstjänster i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kort sagt är det vi som ser till att du har rent vatten i din kran, att avloppsvattnet tas om hand och blir rent igen och att ditt avfall hanteras miljöriktigt och effektivt. Nodava driftar och underhåller anläggningar och ledningsnät som kommunernas vatten-och avfallsbolag äger.

Konferensrum med laptopar och dalahäst.

Uppdrag och organisation

Sveriges kommuner har ett lagstyrt ansvar att tillhandahålla vatten- och avfallstjänster för hushållen i sina respektive kommuner. Mora, Orsa och Älvdalens kommuner valde 2010 att bilda kommunala vatten- och avfallsbolag och lägga ansvaret för tjänsterna hos bolagen. Vatten- och avfallsbolagen äger anläggningar som vattenverk, reningsverk, ledningsnät och återvinningscentraler i sina respektive kommuner. Vatten- och avfallsbolagen har i sin tur gemensamt bildat bolaget Nodava (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som har i uppdrag att sköta drift och underhåll av anläggningar och ledningsnät, samt utföra vatten- och avfallsuppdragen åt ägarbolagen. All personal i drift, produktion, planering och administration är anställd av Nodava. På uppdrag av ägarbolagen hanterar Nodava även fakturering av vatten- och avfallstjänster. Verksamheterna är taxefinansierade, vilket innebär att inga skattemedel används. Bolaget styrs av en VD som är tillsatt av styrelsen.

Styrelsen

Nodavas styrelse är politiskt tillsatt av respektive kommuns Kommunfullmäktige. Nodavas styrelse består av sju ledamöter och lika många ersättare. Mora har tre ledamöter, Orsa två och Älvdalen två. Ordförandeposten roterar mellan kommunerna.

Samarbete för hållbar kommunutveckling

Nodavas verksamhetsområden ställs ständigt inför nya krav i form av nya regler, myndighetskrav och skatter. För en relativt liten kommun kan dessa krav ibland vara svåra att leva upp till. För att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet behövs ett väl utvecklat samarbete. Samarbete över kommungränserna skapar en långsiktigt hållbar kommunutveckling. Vi minskar dessutom vår sårbarhet med gemensam kompetensförsörjning och kan lättare bibehålla en hög servicenivå.

Nodavas vision
Vår vision är en vägvisare som påminner oss om vart vi ska och vad som är viktigt för oss. Den hjälper oss att hålla fokus och underlättar när vi behöver göra prioriteringar. Den vägleder oss så att vi tar rätt beslut och den genererar energi och handlingskraft att driva utveckling.

Nodavas vision lyder ”För ett hållbart liv - tillsammans”.

För ett hållbart liv- vi skapar förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart liv för oss som bor och verkar i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Vi erbjuder hållbar service, rent vatten och god avfallshantering. Vi skapar maximal nytta av de resurser vi har till vårt förfogande.

Tillsammans - vi skapar gemenskap och delaktighet hos medborgare, medarbetare och politiker. Vi tar eget och gemensamt ansvar och tillsammans utvecklar vi vår verksamhet och samhället.

Strategiska mål
Vår vision är vår vägvisare som påminner oss om vart vi ska. För att nå dit behöver visionen bli konkret och vi behöver hitta strategier, som i nästa steg blir till strategiska mål och vidare till konkreta aktiviteter. I arbetet med att ta fram strategiska mål utifrån visionen och strategierna, har vi valt fyra olika perspektiv; kund-, ekonomi-, medarbetare- och processperspektivet.

Det strategiska målet för perspektivet ”kund” som exempel, är ”nöjd kund”.
Vi vill att våra kunder uppfattar oss som en bra leverantör av VA- och avfallstjänster genom att

  • vi är pålitliga, ansvarsfulla och trovärdiga i det vi gör
  • vi uppträder professionellt gentemot dem vi möter i vår vardag
  • vi främjar goda och öppna relationer med våra ägare, kunder och leverantörer.

Aktiviteter för att nå de strategiska målen
För att nå de strategiska målen har vi specificerat aktiviteter som konkretiserar och för oss mot målet. För att nå det strategiska målet "nöjd kund" ska vi som exempel erbjuda
10 digitala tjänster till år 2023.

Senast uppdaterad: 30 april 2024