LTA-pumpstation

Om en fastighet är placerad på lägre höjd än den allmänna anläggningens VA-ledningar, behöver avloppsvattnet bitvis pumpas från fastigheten upp till den allmänna VA-ledningen. Då kan en LTA-pump (lätt trycksatt avlopp) ibland vara ett alternativ.

Illustration med princip för LTA-pumpstation.

Så här fungerar LTA-pumpstationen

LTA-pumpstationen pumpar spillvatten, kiss, bajs och toalettpapper från fastigheten vidare till det allmänna spillvattennätet. Pumpstationen har en tank och en pump, pumpen startar när tanken är fylld till en viss nivå. Pumpen har en backventil som hindrar avloppsvattnet att tryckas in i fastigheten. Vid förbindelsepunkten finns också en backventil.

Avloppsvattnet från fastigheten ska ledas med självfall till pumpstationen, spillvattnet pumpas sedan med hjälp av pumpen vidare till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket.

Tänk på nedanstående punkter när du installerar din pump. En utförlig beskrivning för LTA-pumpstationen följer med vid leverans.

Frostfritt
Ledningar och LTA-pumpstationen ska förläggas så att de inte fryser. Antingen ska de vara placerade på frostfritt djup, eller vara isolerade. I vår region är frostfritt djup 2,15 meter under marknivå. Pumpstationen drivs med el.

Pumpens höjdläge
Spillvattnet från fastigheten ska ledas med självfall till pumpstationen, spillvattnet pumpas sedan av pumpen vidare till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket. Därför är det viktigt att pumpen placeras lägre än fastigheten. Om tomten lutar, placera med fördel stationen nedanför huset.

Ljud och ljus
Pumpen ger ifrån sig ett visst ljud, placera därför inte stationen allt för nära bostaden. Tänk på att larmlampan ska vara väl synlig, placera den därför inte i ett garage eller liknande.

Service
Placera pumpstationen så att Nodava lätt kan komma åt den för att utföra service. Pumpstationen får exempelvis inte byggas över.

Dag- och dränvatten
Dagvatten (vatten från till exempel tak och hårdgjorda ytor) och dräneringsvatten får inte kopplas till pumpstationen. Om dag- och dränvatten kopplas till LTA-pumpen tar den skada, fastighetsägaren ansvarar då för att ersätta pumpen.

Elanslutning
Pumpstationen drivs med el. Fastighetsägaren ansvarar för att dra fram och koppla in el samt kostnader kopplade till detta.

VA-huvudmannen äger och ansvarar för underhåll av LTA-pumpstationen. Fastighetsägaren ansvarar för pumpens placering och installation samt kostnader kopplade till detta.

VA-huvudmannen underhåller och byter ut LTA-pumpstationen under förutsättning att:

 • larmet fungerar
 • sådant som kan skada pumpen och ledningsnätet inte spolas ner i toaletten eller hälls ut i avloppet
 • eventuell värmekabel på servisledningen fungerar och används.

Ansvar för underhåll och utbyte övergår till fastighetsägaren om;

 • pumpen skadas av yttre påverkan
 • pumpen saknar el på grund av kabelbrott eller trasiga säkringar till larm eller pump
 • skador som uppkommer om spillvatten släpps på fast pumpstationen larmar eller det är strömavbrott
 • reparation behövs för att pumpen har satts igen av sådant som inte hör hemma i spillavloppet
 • servisledningen fryser, till exempel om en värmekabel inte är påslagen på fastighetsägarens del av servisledningen.

LTA-pumpstationen som är nedgrävd på tomten pumpar spillvatten, kiss, bajs och toalettpapper ut till det allmänna spillvattennätet. Om något skulle bli fel så larmar den.

Nedan finns några vanliga orsaker till larm:

Strömavbrott

Om det tjuter inne i larmdosan utan att larmlampan blinkar får LTA-pumpstationen ingen ström. Kontrollera att:

 • alla säkringar är hela
 • alla strömbrytare är på
 • det finns ström till pumpen.

Vid strömavbrott, använd inte vatten förrän LTA-pumpstationen fungerar igen. Undvik att spola toaletter, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt. När strömavbrottet är över startar pumpen av sig själv igen.

Hög nivå i tanken

Om det tjuter inne i larmdosan och om larmlampan blinkar är det hög nivå i tanken. Vid larm ska du inte använda vatten förrän LTA-pumpstationen fungerar igen. Undvik att spola i toaletter, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt.

Tänk på att:

 • Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas mer i toaletten.
 • Spola inte ner skräp i toaletten. Det kan ge stopp och avlagringar i ledningar och i LTA-pumpstationen.
 • Frityrolja och rinnande fett får inte hällas ut i avloppet. Torka ur fett ur stekpannan och grytan innan disk. Små mängder matfett kan torkas upp med papper och slängas bland matavfall.
 • Låt strömmen till pumpen vara på även när huset står tomt. Om fastigheten ska vara tom under vintern rekommenderar vi att hälla i ca 50 liter vatten i tanken. Det ska vara kvar där tills vattnet och pumpen används igen.

Mer om LTA-pumpstationen

Om du vill veta mer om LTA-pumpstationer kan du ladda ner vår broschyr "vad du behöver veta om LTA-pump" , 811 kB..

Senast uppdaterad: 22 februari 2023