Styrande dokument för Nodavas verksamheter

Verksamheterna för avfall samt verksamheterna för vatten- och avlopp regleras av olika styrande dokument. Här finns planer, bestämmelser och föreskrifter som reglerar Nodavas olika verksamheter.

Illustration med planta som växer.


Dokument för avfallsverksamhet

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en så kallad renhållningsordning. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om renhållningsordningen. En renhållningsordning består av två delar; Avfallsplan och Föreskrifter om avfallshantering.

Avfallsplanen består av mål och åtgärder för hela kommunens avfallshantering och arbete med att förebygga att avfall uppstår, minska avfallsmängderna och deras farlighet samt öka materialåtervinningen och återbruket av saker. Avfallsplanen är ett gemensamt strategidokument för all kommunal verksamhet i Mora, Orsa och Älvdalen och gäller för perioden 2018 - 2022. Planen har regional förankring och bygger på ett samarbete mellan länets alla kommuner och länsstyrelsen. Det lokala arbetet i Mora, Orsa och Älvdalen koordineras via en lokal avfallsplanegrupp av tjänstemän från respektive kommun och Nodava, samt med en politisk referensgrupp. Arbetet med avfallsplaneringen i länet kan följas på Avfallsplan Dalarna.

Avfallsplan Dalarna

Avfallsplan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner , 1 MB.

Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala reglerna om avfallshantering. Här kan du se vilka rättigheter och skyldigheter som finns, vilket ansvar som olika aktörer har, och hur avfall ska hanteras. Reglerna är bindande för alla. Föreskrifterna är gemensamma för Mora och Orsa kommun. Föreskrifterna för Älvdalens kommun skiljer sig innehållsmässigt i enstaka detaljer.

Föreskrifter om avfallshantering Mora och Orsa , 1 MB.

Föreskrifter om avfallshantering Älvdalen , 901 kB.

Dessa råd och rekommendationer utgör en uttolkning av vad kraven i föreskrifterna i normalfallet praktiskt bör betyda. De gäller i Mora, Orsa och Älvdalens kommun och har tagits fram i samverkan mellan Dala Avfall, branschorgan för länets renhållare, och länets kommunala tillsynsmyndigheter.

Råd och rekommendationer , 1 MB.

Dessa råd och rekommendationer utgör en uttolkning av vad kraven i föreskrifterna i normalfallet praktiskt bör betyda. De gäller i Mora, Orsa och Älvdalens kommun och har tagits fram i samverkan mellan Dala Avfall, branschorgan för länets renhållare, och länets kommunala tillsynsmyndigheter.

Råd och rekommendationer , 698 kB.Dokument för vatten- och avloppsverksamhet

För att VA-systemet ska fungera väl är det viktigt att brukarna använder systemet på rätt sätt. Det är därför viktigt att känna till de bestämmelser och regler som finns för brukande av det kommunala VA-systemet.

I dokumentet Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, förkortat ABVA, regleras formellt förhållandet mellan dig som fastighetsägare och din kommun.

Allmänna bestämmelser VA Mora , 595 kB.
Allmänna bestämmelser VA Orsa , 25 MB.
Allmänna bestämmelser VA Älvdalen , 925 kB.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024