Vårt dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv och är människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel, ställs höga krav på vattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad nyttiga ämnen, som till exempel mineraler och salter.

Närbild på hand med vattenglas i.

Nodavas vatten

Allt dricksvatten som Nodava levererar är grundvattenbaserat och tas från grusfilterbrunnar och bergborrade brunnar. Grundvattnet filtreras genom jordlagren, vilket ger vatten av hög och jämn kvalitet. Varje vatten är unikt och dess sammansättning beror på markens innehåll av salter och mineraler.

Innan vattnet levereras ut på ledningsnätet behandlas det vid behov i vattenverket. Halterna av mikroorganismer i vattnet är mycket låga och vattnet kan drickas direkt utan bakteriedödande kemikalietillsatser. I de flesta vattenverk installeras ändå bakteriedödande UV-ljus som extra säkerhet.

Vanligtvis behöver man även justera vattnets pH-värde (surhetsgrad). Annan behandling som ibland behövs är borttagning av radon, fluorid och uran.

Nodava arbetar aktivt för att bevara kommunernas unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi utför ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Den vanligaste frågan vi får om dricksvattenkvaliteten är vilken hårdhet vattnet har. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Allt dricksvatten Nodava levererar ligger i intervallet ”mjukt”, med undantag för vattnet i Orsa samhälle som är medelhårt (6 dH0).

  • mycket mjukt 0-2°dH
  • mjukt 2-5°dH
  • medelhårt 5-10°dH
  • hårt 10-20°dH
  • mycket hårt >20°dH

Information om vattnets hårdhet behöver du exempelvis när du ska dosera disk- och tvättmedel. Vid hårdare vatten kan salt behöva tillsättas vid disk i maskin, läs mer i instruktionsboken från leverantören.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Nodava gör regelbundna provtagningar vid våra vattentäkter och vattenverk och i ledningsnätet ute hos konsumenterna i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav på vattenkvaliteten. Proverna skickar vi till ett ackrediterat laboratorium för analys och bedömning. Vi genomför även utökade analyser där laboratoriet undersöker förekomsten av tungmetaller, bekämpningsmedel, PFAS med mera. Halterna av dessa ämnen är mycket låga i våra vatten, oftast inte ens mätbara.

Här kan du ta del av resultaten från den senaste normalkontrollen vid respektive kommuns största vattenverk. , 85 kB. Kompletta analysprotokoll för varje vattenverk finns dokumenterade hos Nodava. Om du vill ta del av ett analysprotokoll, är du välkommen att kontakta Nodavas kundservice och bokar en genomgång tillsammans med någon av våra medarbetare som har kunskap om vattenanalyser.

När vattnet är färdigbehandlat vid vattenverket ska det distribueras till kranarna hos alla v¨åra konsumenter. Vanligtvis lagras dricksvatten i en reservoar vid vattenverket, för att därifrån pumpas ut på nätet. Pumpningen krävs för att höja trycket på vattnet så att det når ut överallt.

Ute på ledningsnätet kan det finnas ytterligare lagringsutrymmen i form av till exempel vattentorn eller reservoarer. De finns för att hjälpa till att klara av variationerna i förbrukning under dygnet och för att jämna ut trycket i ledningssystemet. På ledningsnätet kan det också finnas tryckstegringsstationer, det är pumpar som behövs för att hålla tillräckligt tryck i nätet.

Vattenverk och ledningsnät
Nästan 75 mil dricksvattenledningar förser Nodavas kunder med vatten i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Materialet i ledningarna består bland annat av segjärn, stål och plast. Nodava driftar och underh¨¨åller ledningsnät och anläggningar som kommunernas vatten- och avfallsbolag äger, där ingår till exempel drift av alla de kommunala vattenverken i Mora (7 st), Orsa (3 st) och Älvdalen (21 st). Från Riset, det största vattenverket i Mora, som producerar 4500 m3/dygn, till lilla Finngruvans vattenverk som producerar 4 m³/dygn. Vattenverken producerar sammanlagt nästan 3,4 miljoner m³ vatten per år.


Om du vill veta mer om vatten och våra verksamheter är du välkommen att kontakta Nodavas Kundservice.

Senast uppdaterad: 31 januari 2023