Vad hör hemma i avloppet?

Genom att bara spola ut sådant som hör hemma i avloppet kan du och ditt hushåll hjälpa till att förhindra stopp i våra avloppssystem och bidra till ett renare vatten. Spola inte ut föremål eller fett som kan orsaka stopp i våra ledningar. Spola inte heller ut olja eller kemikalier som förstör våra vatten och kretslopp, det vinner alla på.

Liten flicka leker vid vattenbryn.

Vårt viktiga vatten

Föremål eller ämnen som kan orsaka stopp eller förorena vårt vatten är exempel på sådant som inte hör hemma i avloppet. I toaletten får endast sådant som passerat kroppen och toalettpapper spolas ner. Tops, hushållspapper, tamponger och våtservetter är exempel på vanliga föremål som ofta felaktigt spolas ner och orsakar stopp i avloppsledningarna. Fett och olja ska hanteras på särskilda sätt och för företag och verksamheter gäller särskilda regler. Du och ditt hushåll kan hjälpa till att förhindra stopp i våra avloppssystem och bidra till ett renare vatten.


Fastighetsägaren ansvarar för att spill- och dagvattnet som släpps ut från fastigheten till kommunala ledningar och diken inte innehåller större mängder fett, olja eller andra oönskade ämnen. Du och ditt hushåll kan bidra genom att inte låta ämnen eller föremål som inte hör hemma i avloppet hamna där.

Spola inte ner föremål som kan orsaka stopp

Tops, hushållspapper, tamponger och våtservetter är exempel på vanliga föremål som felaktigt spolas ner och som orsakar stopp i avloppsledningarna. Att ha en papperskorg i badrummet gör det enkelt att göra rätt.

Häll inte fett i avloppet

Häll inte matfett i avloppet! Icke flytande matfett torkas ur med hushållspapper och komposteras. Flytande matfett kan återvinnas och användas vid tillverkning av nya produkter. För att underlätta återvinningen av flytande matfett finns det miljötrattar att hämta på återvinningscentralen. Tratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och har ett lock som förhindrar luktspridning. Häll avsvalnat fett genom tratten ner i flaskan och lämna den på återvinnigscentalen när den är full. Fettet som du återvinner kan användas vid tillverkningen av nya produkter så som stearinljus, tvål, tvättmedel, plast, gummi och papperskemikalier.

Genom att inte hälla matfett i avloppet minskar du risken för stopp i avloppsledningarna som i sin tur kan leda till översvämning i din bostad eller att orenat avloppsvatten behöver släppas ut i våra vattendrag. Du minskar även belastningen på reningsverket vilket ger en bättre rening och bättre miljö.
Läs mer om hantering av , 586 kB. fett. , 586 kB.

Spola inte ut kemikalier i avloppet

Tänk även på att inte spola ner kemikalier och andra skadliga ämnen som riskerat att hamna i kretsloppet av vatten och näringsämnen, och som dessutom kan påverka reningsprocessen i reningsverket. Använd därför miljömärkta rengöringsmedel och lämna in gamla mediciner på apoteket.

Låt inte olja komma ut i avloppet

Tvätta inte ditt fordon på en asfalterad yta, där det oljehaltiga tvättvattnet riskerar att rinna ner i våra dagvattennät. Dagvatten renas inte alls i ett reningsverk utan släpps rakt ut i våra vattendrag. Tänk också på att tvätta bilen på bilvårdsanläggningar där det finns oljeavskiljare. Om du har ett garage eller liknande med golvbrunn måste du installera en oljeavskiljare.

Våra spillvattenledningar och reningsverk är konstruerade för att ta emot spillvatten som har samma karaktär som ett hushålls spillvatten. Kemikalier och andra föroreningar som spolas ut i våra spillvattenledningar kan förstöra det biologiska steget i reningsverket, hamna i slammet eller följa med det utgående vattnet ut i sjöar och vattendrag. Föremål och fett kan orsaka stopp i våra ledningssystem. Dagvatten renas inte alls i ett reningsverk utan släpps rakt ut i våra vattendrag.

För att förhindra att farliga ämnen och föremål hamnar i våra ledningar och senare i våra vattendrag kan vissa verksamheter delvis behöva rena sitt spill- och dagvatten innan det släpps ut i det kommunala ledningsnätet. Exempel på verksamheter som behöver rena sitt vatten från vissa ämnen är restauranger och industrier. Det vanligaste sätten att rena spill- och dagvatten är genom att installera en fett- eller oljeavskiljare. Vissa verksamheter är skyldiga att installera fett- och/ eller oljeavskiljare. Läs mer på vår sida för företag

En oljeavskiljare ska installeras där det finns risk för att olja tillförs spill- eller dagvattnet. Olja ska avskiljas ur spill- och dagvattnet för att det redan vid små mängder kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter på våra reningsverk och vattenmiljöer. Vissa verksamheter är skyldiga att installera oljeavskiljare.
Läs mer på vår sida för företag.

Installation av oljeavskiljare

Oljeavskiljaren ska utformas, dimensioneras och installeras enligt den svenska standarden SS-EN 858. Dimensioneringen görs utifrån verksamhetens/lokalens vattenflöde. Kontakta en VVS-firma för hjälp med dimensionering.

Steg för steg - förenklat flöde inför installation

  1. Kontakta ett företag med VVS-kompetens för att få hjälp med dimensionering och val av oljeavskiljare.
  2. Lämna in en anmälan till den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun i god tid innan installation av din oljeavskiljare.
    Blankett för ansökan om installation Mora och Orsa kommun
    Blankett för ansökan om installation Älvdalens kommun
  3. Invänta startbesked från den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun innan installationsarbeten påbörjas.
  4. Installera oljeavskiljaren enligt SS-EN 858.

Även om du har en oljeavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut olja i avloppet. Avskiljaren är ingen reningsanläggning utan är endast till för att avskilja olja ur oljehaltigt vatten. Spillolja måste du lämna till återvinningscentralen.

Avskiljaren ska regelbundet tillses, tömmas och rengöras efter behov. Anlita en ackrediterad tömningsentreprenör som hanterar slam- och oljeavskiljaravfall.

Vissa verksamheter är skyldiga att installera fettavskiljare. Läs mer på vår sida för företag.

 

 

Är du företagare?

För företag gäller särskilda regler för när fett- och oljeavskiljare ska finnas.
Läs mer om vad som gäller på vår företagssida.

Senast uppdaterad: 18 januari 2022