Skador och förebyggande åtgärder

Olyckor vill vi alla undvika men likväl händer de ibland ändå. På den här sidan kan du läsa om några vanliga skador, orsaker, och hur du förebygger dem. Om en olycka har inträffat, kontakta ditt försäkringsbolag och meddela oss.

Någon står barfota och borstar bort vatten från ett källargolv.


Läs mer om vattenläckor och källaröversvämningar samt hur du kan förebygga dem.

En vattenläcka kan uppstå både på huvudledningen och inom den egna fastigheten helt utan förvarning. Därför kan det vara bra att veta vad du kan göra om läckan sker hemma hos dig eller vad som händer när en läcka sker på det allmänna nätet. En vattenläcka kan kännetecknas av till exempel oväntat lågt vattentryck i kranen, eller att vatten sipprar upp ur marken.

Vattenläcka på det allmänna nätet
Om du som privatperson misstänker en vattenläcka så är det viktigt att du kontaktar Nodavas kundstöd. Efter kontorstid kopplas samtalet automatiskt vidare till vår beredskapspersonal. När vi mottagit larmet, oavsett om vi eller allmänheten har larmat, så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet.

Vi lägger också upp driftinformation på hemsidan där uppdatering sker kontinuerligt med status för avbrottet. Är du osäker på om en vattenläcka har larmats in till oss så kan du alltid gå in på driftinformation på hemsidan för att se om det är några avbrott.

Vattenläcka hemma hos dig
Du bör ha som rutin att med jämna mellanrum kontrollera dina vatteninstallationer i hushållet. På så sätt kan du upptäcka eventuella läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.

Om du får en synlig vattenläcka inom fastigheten före vattenmätaren bör Nodavas kundstöd kontaktas för samråd inför grävning, läs "Gräva på egen tomt

Du behöver alltid kontakta Nodavas kundstöd när något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av ute i gatan.

I hus med källare, särskilt källare med golvbrunnar, finns alltid en risk för översvämning. Två vanliga anledningar till källaröversvämning är stopp i huvudledningen och stopp i servisledningen. Servisledningen är den ledning som ansluter dig till VA-nätet.

Vid häftiga regn eller vid snösmältning kan den allmänna huvudledningen överbelastas. Då kan vatten komma in bakvägen i avloppsledningar och upp genom golvbrunnar. Tillfälligt stopp i en huvudledning kan medföra att flera fastigheter drabbas av en källaröversvämning. Det kan till exempel inträffa som en följd av strömavbrott eller haveri i en pumpstation, skada på ledning, eller att främmande föremål tillförts ledningsnätet.

Även ledningen som ansluter dig till huvudledningen kan få stopp. Stoppen kan bero på flera orsaker, ofta på att trädrötter har trängt in i servisledningens skarvar. Rotinträngning kommer främst från lövträd på den egna tomten. Vid stopp i servisledningen begränsas översvämningen till den egna fastigheten.

En annan vanlig orsak till översvämning är att tomten lutar in mot din byggnad. Vid nederbörd eller snösmältning kan då regn och smältvatten rinna ner via källartrappan eller garagenedfarten och orsaka en översvämning. Förebygg vattenskador!

Det ligger i allas vårt intresse att förebygga skador till följd av tillfällig dämning eller stopp i ledningsnätet. Det här kan du göra:

  • Placera inte föremål och varor som är värdefulla och fuktkänsliga i källaren.
  • Kontrollera att avstängningsbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bak-vattenventiler där sådana finns fungerar. Kontakta rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
  • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängningsbara förses med tättslutande lock när de inte nyttjas, eller ersätt dem med avstängningsbara golvbrunnar.
  • Kontrollera att marken lutar från din byggnad så att smältvatten och nederbörd leds bort från byggnaden.
  • Nedfarter till garage och andra utrymmen förses med tak och/eller invallas.
  • Kontrollera att interna avlopps- och dräneringspumpar och eventuella nivågivare fungerar.
  • Kontrollera alla brunnar på tomten. Glöm inte att tömma dräneringsbrunn och kontrollera dräneringens funktion regelbundet.

Har en olycka inträffat?

Om en olycka inträffar, kontakta ditt försäkringsbolag och meddela Nodava. Försäkringsbolagen utreder frågor om ansvar och eventuell ersättning för det inträffade.

Vill du veta mer?

Broschyren Ta hand om ditt ledningsnät ger dig goda råd om hur du underhåller dina ledningar och förebygger skador.
Ta hand om ditt ledningsnät! Det hör behöver du veta om vatten och avlopp

Senast uppdaterad: 21 februari 2023