Utbyggnad VA Vålan/ Sionsvägen (Mora)

Området Vålan/ Sionsvägen längs Siljans strandkant ligger cirka 5 km sydost om Mora centrum består av ett 60-tal fastigheter. Här har det byggts ut kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet enligt antagen VA-plan. Den upphandlade entreprenören Westcon Nord AB påbörjade utbyggnaden under 2022 och arbetet var färdigställt under sommaren 2023.

Grävmaskin gräver i skogen.

VA-utbyggnaden är färdigställd

Spillvatten- och dricksvattennätet i Vålan/Sionsvägen är nu utbyggt och klart för anslutning. Engångsavgiften för anslutning kommer att börja faktureras fastighetsägare. När anläggningsavgiften är betald får fastigheten ansluta till det allmänna VA-nätet.

Området som berördes av utbyggnaden är beläget mellan anslutningspunkten norr om järnvägsspåret i Färnäs, genom Vålan och längs med Sionsvägen. Återställningsarbeten pågick fram till våren 2023.

Aktuellt i projektet:

December 2023: Engångskostnaden för anslutning faktureras löpande. När anläggningsavgiften är betald får fastigheten ansluta till de vattentjänster som den betalat anläggningsavgift för.

Om fastigheten ansluter till dricksvatten behöver en vattenmätare installeras. Nodava tillhandahåller vattenmätaren medan fastighetsägaren ställer i ordning vattenmätarplatsen. Vänligen kontakta Nodavas Kundstöd för att boka en tid för vattenmätarinstallation när vattenmätarplatsen är förberedd. Läs mer om vattenmätare på den här sidan: Vattenmätare

11 juli 2023: Nu är spillvatten- och dricksvattennätet i Vålan/Sionsvägen utbyggt och klart för anslutning.
Vattenprov som tagits är godkända.  

Informationsfolder gällande vad fastighetsägare ska tänka på vid anslutning skickades ut under våren, vänligen kontakta Nodava om du saknar information.  

Westcon har semester v.28-30, de kommer att göra klart återställningsarbeten efter det.
Slutbesiktning planeras till mitten av augusti.  

Fakturor kommer att skickas ut under hösten, det är 2023-års VA-taxa som är gällande.
Samtliga fastigheter som fått förbindelsepunkt för dricksvatten och spillvatten utbyggd kommer att faktureras. 

Vi vill tacka samtliga berörda i området för förståelse för buller och andra störningar som uppkommit under projektets gång.

30 december 2022: Under jul och nyår kommer samtliga vägar till Vålan och Sionsvägen att vara öppna, VA-utbyggnaden pausas tillfälligt.

VA-utbyggnaden kommer att pågå en bit in på nästa år, återställningsarbeten kommer att utföras under våren.

Informationsbrev gällande projektet och en informationsfolder gällande anslutningsprocessen kommer ut via brev till berörda i början av 2023.

Nodava och Westcon vill passa på att tacka samtliga fastighetsägare för visad hänsyn och ett gott samarbete.

22 november 2022: Här kan du ta del av produktionsritningen för området. , 728 kB.

11 oktober 2022: Det är två arbetslag som är ute och arbetar i området nu, det ena laget är i Vålan och arbetar från gul markering vid väg 2 och norrut (se länk till karta) och det andra laget är vid norra Sionsvägen och arbetar från gul markering vid väg 4 och norrut. Länk till karta. , 387 kB.

16 september 2022: Det har kommit in en del frågor till Nodava gällande virket från träd som ska tas ned. I de fall fastighetsägare har meddelat att virket ska behållas har ingen ersättning för rotpost betalats ut. Om rotpost har betalats ut kommer entreprenören ta hand om virket.

Ersättning för rotpost innebär att fastighetsägare sålt avverkningsrätten till Moravatten. Virket tillfaller i dessa fall entreprenören. Svefa har utfört värderingen som en oberoende part. Om du har frågor kring detta, vänligen kontakta Nodava.

22 augusti 2022: Genomförandefasen i projektet är igång. Entreprenören Westcon AB arbetar på flera ställen och delar av området är nu en byggarbetsplats. Ett arbetslag har startat upp arbete med schakt och rörläggning vid Vålan 40 från och med vecka 34. De arbetar sig från Vålan 40 och söderut genom skogen mot Sionsvägen.

15 augusti 2022: Entreprenören Westcon Nord AB har startat upp arbetet med att anlägga VA-ledningar på norra sidan om järnvägsspåret i Färnäs (Hansjonsgatan).

Moravatten AB och Nodava AB
Moravatten AB är ägare av utbyggnadsprojektet i Vålan/ Sionsvägen. Moravatten AB är ett kommunalt bolag som äger VA- och avfallsanläggningarna i Mora kommun. Motsvarande bolag finns i Orsa och Älvdalens kommuner. De tre kommunernas ägarbolag har tillsammans bildat Nodava AB som förenklat har till uppgift att drifta och underhålla anläggningar och ledningsnät. Projektledare och övrig personal som representerar Moravatten AB är anställda av Nodava AB.
Här kan du läsa mer om organisationen kring Nodava AB.

Westcon Nord AB
Westcon Nord AB är entreprenör för utbyggnaden, i deras uppdrag ingår att genomföra utbyggnaden och att informera berörda fastighetsägare och övriga under projektet.

AFRY AB
Nodava AB har anlitat en extern byggledare från Afry AB som håller ihop projektet.

Kostnaden för anslutning är en engångsavgift som varje fastighetsägare betalar innan anslutning till det kommunala VA-nätet. Fastighetsägaren debiteras anläggningsavgiften när förbindelsepunkten är utbyggd och förmedlad via VA-karta. Moravatten tar betalt enligt den vid tillfället gällande VA-taxan i Mora kommun.
Läs mer om aktuella VA-taxor här.

Grävning på den egna fastigheten står fastighetsägaren själv för, arbetet inkluderar anläggning av ledningar, nödvändiga elinstallationer samt sättning av pumpbrunn. Det är inte nödvändigt att påbörja arbetet på den egna fastigheten innan det finns möjlighet att ansluta fastigheten, mer specifik information om detta kommer i ett senare skede.

Utbyggnaden är beslutad i Mora kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan), som är antagen i Kommunfullmäktige. Läs mer om VA-planen på Mora kommuns hemsida.

Här finns de informationsbrev som skickats ut av entreprenören och av Nodava samlade.

Informationsbrev Westcon Nord AB 220816 , 132 kB.

Informationsbrev från Westcon Nord AB , 126 kB.

Har du frågor?

Har du allmänna frågor, vänligen kontakta i första hand Nodavas Kundstöd.

Senast uppdaterad: 25 april 2024