Pågående projekt

Vatten och avloppsbranchen är en branch i ständig utveckling för att matcha framtidens behov och krav. Underhålls- och utveckingsprojektens syfte är att kunna leverera säkra VA-tjänster av hög kvalitet över tid. Här samlar vi information om pågående projekt.

Grävmaskin gräver i schakt på en väg.

Nodava (Moravatten) planerar att bygga ut kommunala vatten- och spillvattenledningar till byn Utanmyra och Lilla Rothagen på Sollerön, Mora kommun. Utbyggnaden berör ett 80-tal fastigheter i området. Under 2022 pågår projektering av ledningssträckning, arbete med markåtkomst och samråd med fastighetsägare. Utbyggnaden planeras vara klar under 2025.

Fastighetsägare blir kontaktade
Utbyggnaden berör fastigheter i Utanmyra och Lilla Rothagen (se karta via länken nedan).
Den upphandlade konsulten Sweco har tagit fram ett förslag på VA-ledningarnas dragning i Utanmyra och i Lilla Rothagen. Under 2022 får varje fastighetsägare ett brev med information om hur den tänkta sträckningen ser ut för respektive fastighet. Fastighetsägare har möjlighet att komma med synpunkter på förslaget, i brevet finns information och kontaktuppgifter för den som vill lämna synpunkter. Under 2022 planeras även ett bymöte för vidare dialog och information.

Till karta över det aktuella området. , 445 kB.

Tidplan
2022 Arbete med markåtkomst, samråd med fastighetsägare, bymöte
2023 Myndighetskontakter, upphandling av entreprenör
2024–2025 Byggnation samt anslutning
2025 Utbyggnaden färdigställd

VA-plan Mora kommun
Utbyggnaden är beslutad i Mora kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan), som är antagen i Kommunfullmäktige. Läs mer om VA-planen på Mora kommuns hemsida.

Har du frågor?
Har du allmänna frågor, vänligen kontakta i första hand
Nodavas Kundservice tfn. 020-55 27 00.

Har du specifika frågor om projektet kan du även vända dig till:
Sara Scott (Projektledare) sara.scott@nodava.se tfn. 0250-55 27 30
Stefan Axelsson (Projektingenjör) stefan.axelsson@nodava.se tfn. 0250-55 27 33.


Området Vålan/ Sionsvägen ligger längs med Siljans strandkant ca 5 km sydost om Mora centrum och består av ett 60-tal fastigheter. Nodava (Moravatten) kommer genomföra utbyggnation av det kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet i Vålan (Färnäs) och längs med Sionsvägen (Nusnäs), enligt antagen VA-plan. Den upphandlade entreprenören Westcon Nord AB påbörjar byggnationerna under 2022 och arbetet planeras vara färdigställt under sommaren 2023.

Det här händer 2022
När utbygganden är igång blir området en byggarbetsplats med buller och trafikstörningar och för allas säkerhet kommer staket finnas kring arbetsområdet. Fastighetsägare, Räddningstjänst och andra berörda blir informerade om var och när gator stängs av.
Området som berörs av utbyggnaden är beläget mellan anslutningspunkten norr om järnvägsspåret i Färnäs, genom Vålan och längs med Sionsvägen. Återställningsarbeten kommer att pågå fram till våren 2023

Kostnader
Kostnaden för anslutning är en engångsavgift som varje fastighetsägare betalar innan anslutning till det kommunala VA-nätet. Fastighetsägaren debiteras anläggningsavgiften när förbindelsepunkten är utbyggd och förmedlad via VA-karta. Moravatten tar betalt enligt den vid tillfället gällande VA-taxan i Mora kommun, taxan höjs regelbundet. Fakturor kommer som tidigast skickas ut under december 2022.
Läs mer om aktuella VA-taxor här.

Eget arbete

Grävning på den egna fastigheten står fastighetsägaren själv för, arbetet inkluderar anläggning av ledningar, nödvändiga elinstallationer samt sättning av pumpbrunn. Det är inte nödvändigt att påbörja arbetet på den egna fastigheten innan det finns möjlighet att ansluta fastigheten, mer specifik information om detta kommer i ett senare skede.

VA-plan Mora kommun
Utbyggnaden är beslutad i Mora kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan), som är antagen i Kommunfullmäktige. Läs mer om VA-planen på Mora kommuns hemsida.

Har du frågor?
Har du allmänna frågor, vänligen kontakta i första hand
Nodavas Kundservice tfn. 020-55 27 00.

Har du specifika frågor om projektet kan du även vända dig till:
Sara Scott (Projektledare) sara.scott@nodava.se tfn. 0250-55 27 30
Stefan Axelsson (Projektingenjör) stefan.axelsson@nodava.se tfn. 0250-55 27 33.


Sidan är under uppbyggnad

Information om fler pågående projekt presenteras efterhand.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022