Källaröversvämningar och hur du förebygger dem

Olyckor vill vi alla undvika men likväl händer de ibland ändå. På den här sidan kan du läsa om källaröversvämningar, några vanliga orsaker, och hur du förebygger dem. Om en olycka har inträffat, kontakta ditt försäkringsbolag och meddela oss.

Hus med översvämmad tomt.

I hus med källare, särskilt källare med golvbrunnar, finns alltid en risk för översvämning. Två vanliga anledningar till källaröversvämning är stopp i huvudledningen och stopp i servisledningen. Servisledningen är den ledning som ansluter dig till VA-nätet.

Vid häftiga regn eller vid snösmältning kan den allmänna huvudledningen överbelastas. Då kan vatten komma in bakvägen i avloppsledningar och upp genom golvbrunnar. Tillfälligt stopp i en huvudledning kan medföra att flera fastigheter drabbas av en källaröversvämning. Det kan till exempel inträffa som en följd av strömavbrott eller haveri i en pumpstation, skada på ledning, eller att främmande föremål tillförts ledningsnätet.

Även ledningen som ansluter dig till huvudledningen kan få stopp. Stoppen kan bero på flera orsaker, ofta på att trädrötter har trängt in i servisledningens skarvar. Rotinträngning kommer främst från lövträd på den egna tomten. Vid stopp i servisledningen begränsas översvämningen till den egna fastigheten.

En annan vanlig orsak till översvämning är att tomten lutar in mot din byggnad. Vid nederbörd eller snösmältning kan då regn och smältvatten rinna ner via källartrappan eller garagenedfarten och orsaka en översvämning. Förebygg vattenskador!

Det ligger i allas vårt intresse att förebygga skador till följd av tillfällig dämning eller stopp i ledningsnätet. Det här kan du göra:

  • Placera inte föremål och varor som är värdefulla och fuktkänsliga i källaren.
  • Kontrollera att avstängningsbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bak-vattenventiler där sådana finns fungerar. Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
  • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängningsbara förses med tättslutande lock då dessa inte nyttjas eller ersätt dem med avstängningsbara golvbrunnar.
  • Kontrollera att marken lutar från din byggnad så att smältvatten och nederbörd leds bort från byggnaden.
  • Nedfarter till garage och andra utrymmen förses med tak och/eller invallas.
  • Kontrollera att interna avlopps- och dräneringspumpar och eventuella nivågivare fungerar.
  • Kontrollera alla brunnar på tomten. Glöm inte att tömma dräneringsbrunn och kontrollera dräneringens funktion regelbundet!

Har en olycka inträffat?

Om en olycka inträffar, kontakta ditt försäkringsbolag och meddela Nodava. Försäkringsbolagen utreder frågor om ansvar och eventuell ersättning för det inträffade.

Senast uppdaterad: 24 november 2022