Vattnets kvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Vattnets kvalitet kontrolleras ständigt. Varje vatten är unikt och innehåller en massa nyttiga ämnen, som till exempel mineraler och salter!

Någon håller i ett glas med vatten.


Nodavas vatten är unikt

Vatten är en förutsättning för allt liv och är människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel, ställs höga krav på vattnets kvalitet. Allt dricksvatten som Nodava levererar är grundvattenbaserat och vi tar det från grusfilterbrunnar och bergborrade brunnar. Grundvattnet filtreras genom jordlagren, vilket ger vatten av hög och jämn kvalitet. Varje vatten är unikt och dess sammansättning beror på markens innehåll av salter och mineraler.

Innan vattnet levereras ut på ledningsnätet behandlar vi det vid behov i vattenverket. Halterna av mikroorganismer i vattnet är mycket låga och vattnet oftast kan man dricka det direkt utan bakteriedödande kemikalietillsatser. I de flesta vattenverk installeras ändå bakteriedödande UV-ljus som extra säkerhet.

Vanligtvis behöver man även justera vattnets pH-värde (surhetsgrad). Annan behandling som ibland behövs är borttagning av radon, fluorid och uran.

Nodava arbetar aktivt för att bevara kommunernas unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi utför ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.


Den vanligaste frågan om dricksvattenkvaliteten brukar handla om vilken hårdhet vattnet har. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Allt dricksvatten Nodava levererar ligger i intervallet ”mjukt”, med undantag för vattnet i Orsa samhälle som är medelhårt (6 dH0).

  • mycket mjukt 0-2°dH
  • mjukt 2-5°dH
  • medelhårt 5-10°dH
  • hårt 10-20°dH
  • mycket hårt >20°dH

Information om vattnets hårdhet behöver du exempelvis när du ska dosera disk- och tvättmedel. Vid hårdare vatten kan du behöva tillsätta salt i diskmaskinen, läs mer i instruktionsboken från leverantören.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Nodava gör regelbundna provtagningar vid våra vattentäkter och vattenverk och i det kommunala ledningsnätet ute hos konsumenterna i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav på vattenkvalitet. Proverna skickar vi till ett ackrediterat laboratorium för analys och bedömning. Vi genomför även utökade analyser där laboratoriet undersöker förekomsten av tungmetaller, bekämpningsmedel, PFAS med mera. Halterna av dessa ämnen är mycket låga i våra vatten, oftast inte ens mätbara. Läs mer om vattentäkter.

Du kan ta del av provresultat från den senaste normalkontrollen vid respektive kommuns största vattenverk här på Nodavas hemsida. , 312 kB. Kompletta analysprotokoll för varje vattenverk finns dokumenterade hos Nodava, om du vill ta del av ett sådant analysprotokoll kan du få en genomgång tillsammans med någon av våra medarbetare som har kunskap om vattenanalyser.

Om du har en egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Du bör regelbundet ta vattenprov och analysera ditt dricksvatten. Detta eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden. På Livsmedelsverkets hemsida finns information om provtagning av dricksvatten i egen brunn.

Nodava gör inga provtagningar av vatten i enskilda brunnar.

Läs mer om dricksvatten från egen brunn på din kommuns hemsida. Här finns information för dig som bor i Mora och Orsa. Här finns information för dig som bor i Älvdalen.

När vattnet är färdigbehandlat vid vattenverket distribueras det ut till kranarna hos alla våra konsumenter. Vanligtvis lagras dricksvatten i en reservoar vid vattenverket, för att därifrån pumpas ut på nätet. Pumpningen krävs för att höja trycket på vattnet så att det når ut överallt.

Ute på ledningsnätet kan det finnas ytterligare lagringsutrymmen i form av till exempel vattentorn eller reservoarer. De finns för att hjälpa till att klara av variationerna i förbrukning under dygnet och för att jämna ut trycket i ledningssystemet. På ledningsnätet kan det också finnas tryckstegringsstationer, det är pumpar som behövs för att hålla tillräckligt tryck i nätet.

Vattenverk och ledningsnät
Nästan 75 mil dricksvattenledningar förser Nodavas kunder med vatten. Materialet i ledningarna består bland annat av segjärn, stål och plast. Nodava driftar och underhåller ledningsnät och anläggningar som kommunernas vatten- och avfallsbolag äger. Det innebär till exempel drift av alla de kommunala vattenverken i Mora (7 st.), Orsa (3 st.) och Älvdalen (21 st). Storleken och kapaciteten på verken varierar, både det största vattenverket Riset som producerar 4500 m3/dygn och Finngruvans vattenverk som producerar 4 m³/dygn finns i Mora kommun. Vattenverken producerar sammanlagt nästan 3,4 miljoner m³ vatten per år.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024