Vad hör hemma i avloppet?

Du vet väl att du enkelt kan bidra till ett renare vatten och färre stopp i avloppssystemet? Genom att inte spola ut fett, olja, kemikalier eller saker som kan fastna i våra ledningar bidrar du till färre stopp och renare vattendrag. Håll koll på vad som hör hemma i avloppet, det vinner alla på!

Diskborste vid diskho.


Sätt stopp för avloppsstopp- fastighetsägarens ansvar

Föremål eller ämnen som kan orsaka stopp eller förorena vårt vatten är exempel på sådant som inte hör hemma i avloppet. I toaletten får du bara spola ner sådant som passerat kroppen, och toalettpapper. Tops, hushållspapper, tamponger och våtservetter är exempel på vanliga föremål som spolas ner och orsakar stopp i avloppsledningarna. Fett och olja ska hanteras på särskilda sätt och för företag och verksamheter gäller särskilda regler.

En fastighetsägare har ansvarar för att spill- och dagvattnet som släpps ut från fastigheten till kommunala ledningar och diken inte innehåller större mängder fett, olja eller andra oönskade ämnen.

Visste du att de här fyra sakerna hör inte hemma i avloppet?

Håll koll på de fyra punkterna nedanför, då tar du ditt ansvar som fastighetsägare och bidrar till färre stopp och ett renare vatten.

I toaletten får du bara spola ner toalettpapper och sådant som passerat kroppen. Tops, hushållspapper, tamponger och våtservetter är exempel på vanliga föremål som felaktigt spolas ner och som orsakar stopp i avloppsledningarna. Ha gärna en papperskorg i badrummet, det gör det enkelt att göra rätt.

Häll inte matfett i avloppet, det kan orsaka stopp både i din fastighet och ute på ledningsnätet.

Stelnat matfett
Torka ur stelnat matfett med hushållspapper och släng i matavfallet.

Olja och flytande matfett
Olja och flytande matfett kan du samla till exempel i en PET-flaska och lämna till återvinningscentralen. För att underlätta återvinningen av flytande matfett finns det miljötrattar att hämta på återvinningscentralen. Skruva fast tratten på en vanlig PET-flaska, den har ett lock som förhindrar dålig lukt. Häll avsvalnat fett genom tratten ner i flaskan och lämna den på återvinnigscentalen när den är full.

Det återvunna fettet används för att tillverka nya produkter som stearinljus, tvål, tvättmedel, plast, gummi och papperskemikalier.

Genom att inte hälla matfett i avloppet hjälper du till att minska risken för stopp i avloppsledningarna, som i sin tur kan leda till översvämning i din bostad eller att vi behöver släppa ut orenat avloppsvatten i våra vattendrag. Du minskar även belastningen på reningsverket vilket ger en bättre rening och miljö.

Spola inte ner kemikalier och mediciner i avloppet. Det kan påverka reningsprocessen i reningsverket och skadliga ämnen riskerat att hamna i kretsloppet av vatten och näringsämnen. Använd gärna miljömärkta rengöringsmedel och lämna in gamla mediciner på apoteket.

Om du tvättar din bil på en asfalterad yta, till exempel din garageuppfart, kan oljor följa med tvättvattnet ner i våra dagvattennät. Dagvattennätet samlar regn- och ytvatten och släpps rakt ut i våra vattendrag utan att passera ett reningsverk. Det innebär att olja och kemikalier hamnar i våra vattendrag. Om du tvättar bilen på biltvätt istället, samlas oljan i en oljeavskiljare och når inte sjöar och vattendrag.

Om du har ett garage eller liknande med golvbrunn måste du installera en oljeavskiljare.

Det här behöver företag och verksamheter göra

För att förhindra att farliga ämnen och föremål hamnar i ledningar och senare i våra vattendrag kan vissa verksamheter delvis behöva rena sitt spill- och dagvatten innan det släpps ut i det kommunala ledningsnätet. Exempel på verksamheter som behöver rena sitt vatten från vissa ämnen är restauranger och industrier. Det vanligaste sätten att rena spill- och dagvatten är genom att installera en fett- eller oljeavskiljare. Vissa verksamheter är skyldiga att installera fett- och/ eller oljeavskiljare. Läs mer på vår sida för företag.

En oljeavskiljare ska installeras där det finns risk för att olja tillförs spill- eller dagvattnet. Olja ska avskiljas ur spill- och dagvattnet för att det redan vid små mängder kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter på våra reningsverk och vattenmiljöer. Vissa verksamheter är skyldiga att installera oljeavskiljare.
Läs mer på vår sida för företag.

Installation av oljeavskiljare

Oljeavskiljaren ska utformas, dimensioneras och installeras enligt den svenska standarden SS-EN 858. Dimensioneringen görs utifrån verksamhetens/lokalens vattenflöde. Kontakta en VVS-firma för hjälp med dimensionering.

Steg för steg - förenklat flöde inför installation

  1. Kontakta ett företag med VVS-kompetens för att få hjälp med dimensionering och val av oljeavskiljare.
  2. Lämna in en anmälan till den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun i god tid innan installation av din oljeavskiljare.
    Blankett för ansökan om installation Mora och Orsa kommun
    Blankett för ansökan om installation Älvdalens kommun
  3. Invänta startbesked från den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun innan installationsarbeten påbörjas.
  4. Installera oljeavskiljaren enligt SS-EN 858.

Även om du har en oljeavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut olja i avloppet. Avskiljaren är ingen reningsanläggning utan är endast till för att avskilja olja ur oljehaltigt vatten. Spillolja måste du lämna till återvinningscentralen.

Avskiljaren ska regelbundet tillses, tömmas och rengöras efter behov. Anlita en ackrediterad tömningsentreprenör som hanterar slam- och oljeavskiljaravfall.

Vissa verksamheter är skyldiga att installera fettavskiljare. Du hittar samlad information riktad till företag på våra företagssidor.

Vill du ha information för företag?

För företag gäller särskilda regler för när fett- och oljeavskiljare ska finnas.
Samlad information riktad till företag finns på våra företagssidor.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023