Nodava i korthet

Nodava tillhandahåller vatten- avlopp-och avfallstjänster i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kort sagt är det vi som ser till att du har rent vatten i din kran, att avloppsvattnet tas om hand och blir rent igen och att ditt avfall hanteras miljöriktigt och effektivt. Nodava driftar och underhåller anläggningar och ledningsnät som kommunernas vatten-och avfallsbolag äger.

Konferensrum med händer som skriver på datorer i förgrunden, dalahäst i bakgrunden.

Uppdrag och organisation

Sveriges kommuner har ett lagstyrt ansvar att tillhandahålla vatten- och avfallstjänster för hushållen i sina respektive kommuner. Mora, Orsa och Älvdalens kommuner valde 2010 att bilda kommunala vatten- och avfallsbolag och lägga ansvaret för tjänsterna hos bolagen. Vatten- och avfallsbolagen äger anläggningar som vattenverk, reningsverk, ledningsnät och återvinningcentraler i sina respektive kommuner. Vatten- och avfallsbolagen har i sin tur gemensamt bildat bolaget Nodava (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som har i uppdrag att sköta drift och underhåll av anläggningar och ledningsnät, samt utföra vatten- och avfallsuppdragen åt ägarbolagen. All personal i drift, produktion, planering och administration är anställd av Nodava. På uppdrag av ägarbolagen hanterar Nodava även fakturering av vatten- och avfallstjänster. Verksamheterna är taxefinansierade, vilket innebär att inga skattemedel används. Bolaget styrs av en VD som är tillsatt av styrelsen.

Styrelsen

Nodavas styrelse är politiskt tillsatt av respektive kommuns Kommunfullmäktige. Nodavas styrelse består av sju ledamöter och lika många ersättare. Mora har tre ledamöter, Orsa två och Älvdalen två. Ordförandeposten roterar mellan kommunerna.

Samarbete för hållbar kommunutveckling

Nodavas verksamhetsområden ställs ständigt inför nya krav i form av nya regler, myndighetskrav och skatter. För en relativt liten kommun kan dessa krav ibland vara svåra att leva upp till. För att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet behövs ett väl utvecklat samarbete. Samarbete över kommungränserna skapar en långsiktigt hållbar kommunutveckling. Vi minskar dessutom vår sårbarhet med gemensam kompetensförsörjning och kan lättare bibehålla en hög servicenivå.

Senast uppdaterad: 25 november 2021