Visselblåsarfunktion

Visselblåsning innebär att en anställd eller en person med insyn i Nodava informerar om allvarliga missförhållanden i verksamheten eller att lagar och föreskrifter inte följs. Nodavas visselblåsarfunktion är extern och oberoende för att säkerställa konfidentiell behandling av visselblåsarens identitet.

Foto av en hängande visselpipa mot grå bakgrund.

Nodava ansvarar för samhällsviktig verksamhet inom VA och avfall utifrån visionen ”För ett hållbart liv – tillsammans!” Vi strävar efter att ta ansvar för våra kunder, varandra och för oss själva. Vi värnar om Nodava och arbetar med hänsyn, omtanke och hållbarhet på alla områden.

För att klara uppdraget med visionen som ledstjärna är det mycket viktigt att eventuella missförhållanden i verksamheten upptäcks och åtgärdas så tidigt som möjligt. Det finns olika typer av missförhållanden och beroende på vad det gäller så är också hanteringen olika för att finna de bästa åtgärderna.

Visselblåsning innebär att en anställd eller en person med insyn i Nodava informerar om allvarliga missförhållanden i verksamheten eller att lagar och föreskrifter inte följs. Person som rapporterar om missförhållanden är skyddad av lagen (2021:890 Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Nodavas visselblåsarfunktion är extern och oberoende

Nodavas visselblåsarfunktion är extern och oberoende för att säkerställa konfidentiell behandling av visselblåsarens identitet. Visselblåsarfunktionen tar emot information om misstänkta oegentligheter som rapporteras av visselblåsare samt hanterar, handlägger, utreder och följer upp rapporteringen inom lagens avgränsning.

Syftet med extern och oberoende visselblåsarfunktion är att den person som rapporterar ska känna sig trygg med att rapportera utan rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Varje rapportering hanteras konfidentiellt och enligt bestämda rutiner.

Lagen anger att visselblåsarfunktionen kan användas för att:

 • rapportera information kring missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram
 • rapportera information om missförhållanden som utgörs av ett handlande eller underlåtenhet som strider mot lag eller föreskrift.

Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, stöld, jäv, olämplig bisyssla, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Det kan också handla om allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsteutövning, misstanke om att någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning eller att närstående gynnas.

Du behöver inte ha bevis för att din misstanke utan det är tillräckligt att du rapporterar
i god tro kring dina farhågor. Rapporteringen får dock inte basera sig på rykten eller hörsägen. Det är heller inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information.

Visselblåsarfunktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö, lön, arbetsvillkor eller verksamhetsplanering.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier finns särskilda rutiner för rapportering (se interna rutiner, Arbetsmiljölagen samt Diskrimineringslagen).

Generella synpunkter och klagomål på hur Nodavas verksamhet bedrivs hänvisas till kundservice på telefonnummer 020-55 27 00 eller via e-post till info@nodava.se.

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • Anställda och arbetssökande.
 • Praktikanställda, praktikanter och volontärer.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
 • Personer som utför arbete under en Nodavas kontroll och ledning.
 • Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.
 • Aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget.
 • Personer som har tillhört någon av personalkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Nodava har anlitat en extern och oberoende mottagarfunktion som hanterar rapporteringssystemet. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av visselblåsarens identitet. Rapporter krypteras och inga IP-adresser kan spåras.

Det finns tre olika sätt att rapportera information om misstänkta oegentligheter:

 • E-tjänst
  Skicka in din rapportering via länk: https://whistle.qnister.com/nodava
  Informationen sparas i externt system som heter Qnister.
  För att säkerställa din anonymitet ska anmälan inte göras via Nodavas datorer eller ansluten till Nodavas wifi-nätverk (MOA eller MOA Guest).

 • Telefon
  Ring in din anmälan till telefon: 036 - 330 07 40.
 • Personligt möte
  Boka ett personligt möte med mottagarfunktionen på telefon: 036 – 330 07 41.
  OBS! Om du väljer detta alternativ kan Qnister inte garantera anonymitet på samma sätt som via webbformuläret.
När en person rapporterat till visselblåsarfunktionen händer följande:

 1. Den externa mottagarfunktionen (Qnister) tar emot rapporteringen via visselblåsartjänsten.
 2. Återkoppling om mottagen information sker till visselblåsaren inom sju dagar
  (om inte rapporterande person har avsagt sig bekräftelse eller att mottagarfunktionen har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja visselblåsarens identitet).
 3. Mottagarfunktionen gör en juridisk bedömning av rapporten och avgör om informationen faller inom den lagstadgade ramen för visselblåsning.
  Vid behov efterfrågas ytterligare information från visselblåsaren.
 4. Om det är lämpligt kan mottagarfunktionen bjuda in Nodavas kontaktperson (VD) eller någon som denna person utser för att kunna delta i handläggningen av aktuellt visselblåsningsärende.
 5. Mottagarfunktionen bedömer och motiverar om ärendet är ett visselblåsarfall eller inte.
 6. Återkoppling sker till visselblåsaren.
 7. Nodava vidtar lämpliga åtgärder utifrån den rapporterade informationen. Det kan exempelvis vara fördjupad utredning, polisanmälan eller förtydliganden av interna styrdokument för att förebygga framtida missförhållanden.
 8. När ärendet är avslutat schemaläggs det för radering enligt aktuell lagstiftning.
Senast uppdaterad: 31 augusti 2022