Kommunalt insamlingsansvar från 1 januari 2024

Från årskiftet tar Nodava över driften av återvinningsstationerna i Mora, Orsa och Älvdalen när delar av den nya förpackningsordningen träder i kraft.

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in hushållens avfall från förpackningar, istället för producenterna som tidigare. I Mora, Orsa och Älvdalen innebär det att det är Nodava som tar över ansvaret eftersom vi är de tre kommunernas gemensamma avfallsbolag. I praktiken innebär det att vi tar över återvinningsstationerna i kommunerna från Förpackningsinsamlingen, FTI.

Bakgrund

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu ändras detta – företagen kommer fortfarande att ha ansvar för att återvinna förpackningarna, men det blir kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in och producenterna återvinna dem.

Ny förpackningsförordning

Den nya förpackningsordningen, som den förra regeringen beslutade om den 30 juni 2022, innebär alltså att kommunerna har ansvar för att samla in hushållens förpackningsavfall från den 1 januari 2024. Förpackningsförordningen säger också att kommunerna från den 1 januari 2026 ska ordna separat insamling på av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser i kommunen. Slutligen, den 1 januari 2027, ska kommuner ordna fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att de vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av skrymmande förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Syfte

Det ska vara lätt att göra rätt. Syftet med den nya förpackningsförordningen är att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla.

 

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunerna tar över ansvaret för förpackningsavfallet samordnas insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar på ett mer effektivt sätt. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt - när avfallet sorteras bättre ökar även materialåtervinningen.

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära och också insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för avfallskärlen, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Det gäller kartong- och pappersförpackningar, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas från hushåll.

2024 får kommunerna också ansvar för att samla in träförpackningar och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin vid återvinningscentralerna.

2027 ska kommunerna också erbjuda insamling av skrymmande förpackningar av plast, papper och kartong på lättillgängliga insamlingsplatser, man ska alltså inte alltid behöva åka till återvinningscentralen för att lämna de förpackningar som inte får plats i avfallskärlen hemma.

Fram till att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, troligtvis även därefter för insamling av skrymmande förpackningar, framförallt för stora plast- och pappersförpackningar, och som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen.

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så nej, det ska inte påverka avfallstaxan.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023