Kommunalt insamlingsansvar från 1 januari 2024

Från årskiftet tog Nodava över driften av återvinningsstationerna i Mora, Orsa och Älvdalen när delar av den nya förpackningsordningen träder i kraft.

Den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för att samla in hushållens avfall från förpackningar, istället för producenterna som tidigare. I Mora, Orsa och Älvdalen innebär det att det är Nodava som tar över ansvaret eftersom vi är de tre kommunernas gemensamma avfallsbolag. I praktiken innebär det att vi tagit över återvinningsstationerna i kommunerna från Förpackningsinsamlingen, FTI.

Bakgrund

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu ändras detta – företagen kommer fortfarande att ha ansvar för att återvinna förpackningarna, men det blir kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in och producenterna återvinna dem.

Ny förpackningsförordning

Den nya förpackningsordningen, som den förra regeringen beslutade om den 30 juni 2022, innebär alltså att kommunerna har ansvar för att samla in hushållens förpackningsavfall från den 1 januari 2024. Förpackningsförordningen säger också att kommunerna från den 1 januari 2026 ska ordna separat insamling på av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser i kommunen. Slutligen, den 1 januari 2027, ska kommuner ordna fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att de vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av skrymmande förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Syfte

Det ska vara lätt att göra rätt. Syftet med den nya förpackningsförordningen är att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla.

Frågor och svar

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunerna tar över ansvaret för förpackningsavfallet samordnas insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar på ett mer effektivt sätt. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt - när avfallet sorteras bättre ökar även materialåtervinningen.

Producentansvaret innebär att producenterna ska stå för kostnader för insamling och för behandling av förpackningsavfallet. Kommunerna ska alltså få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket beslutar om den ersättning som varje kommun har rätt till utifrån särskilda föreskrifter. Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, men med skillnaden att kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll.

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära och också insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för avfallskärlen, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Fram till att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, troligtvis även därefter för insamling av skrymmande förpackningar, framförallt för stora plast- och pappersförpackningar, och som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen.

Det gäller kartong- och pappersförpackningar, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas från hushåll.

2024 får kommunerna också ansvar för att samla in träförpackningar och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin vid återvinningscentralerna.

2027 ska kommunerna också erbjuda insamling av skrymmande förpackningar av plast, papper och kartong på lättillgängliga insamlingsplatser, man ska alltså inte alltid behöva åka till återvinningscentralen för att lämna de förpackningar som inte får plats i avfallskärlen hemma.

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så nej, det ska inte påverka avfallstaxan.


  • Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad.
  • För fastighetsnära insamling (FNI) handlar det om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och både färgade och ofärgade glasförpackningar.
  • Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Förpackningar behöver bara tömmas och skölja ur. De behöver inte rengöras för återvinningens skull utan av hygieniska skäl. Främst för att vissa förpackningar kan ge upphov till dålig lukt, men även för att de kan ge upphov till skadedjur under tiden de mellanlagras och transporteras.

Energiåtgången för att diska ur förpackningarna äter inte upp miljönyttan med återvinningen. För att inte slösa med onödig energi så rengör förpackningarna i kallt vatten.

Det är det dominerande materialslaget som avgör hur den ska sorteras. Om de olika materialen är lätta att separera ska de skiljas åt, till exempel skruvkorken i plast på en mjölkförpackning i papper.

Prova att knyckla ihop förpackningen – om den vecklar ut sig nästan helt är det mest plast, annars papper eller metall.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024