Ny överföringsledning för VA mellan Orsa och Grönklitt klar efter sommaren: ”utökar kapaciteten”

Arbetet med den överföringsledning för vatten och avloppsvatten som dras mellan centrala Orsa och Grönklitt pågår och beräknas vara klar i augusti. Totalt handlar det om 12,5 km ledning som utökar kapaciteten för vatten och avlopp i Grönklitt och Fryksås.

Bild

Uno Bergström, projekledare vid Nodava.

I takt med att antalet bäddar ökar i Orsa Grönklitt ökar behovet av att utveckla vatten- och avloppsledningar till och från området. I mars 2023 påbörjades arbetet med den överföringsledning för både dricksvatten och avloppsvatten som beräknas vara klar i augusti i år.

Det finns idag ett reningsverk i Grönklitt men den anläggningen är dimensionerad för 4600 bäddar. Eftersom Grönklitt vill utveckla området med upp till 12 000 bäddar behöver kapaciteten utökas. Det sker genom att anlägga en avloppsledning från Grönklitt till Bunk avloppsreningsverk i Orsa, eftersom det inte kan lösas med det befintliga reningsverket”, säger Uno Bergström, projektledare vid Nodava.

Parallellt med arbetet med överföringsledningen utreds möjligheten att bygga ett utjämningsmagasin vid reningsverket där avloppet från Grönklitt kan blandas med avloppet från Orsa innan det släpps in i reningsverket.

Reningsverket i Grönklitt kommer att byggas om och fungera som en pumpstation med möjlighet till utjämning i befintliga bassänger.

I nuläget finns en högreservoar i Grönklitt, som förser området med dricksvatten, men även den behöver utökad kapacitet och därför byggs också vattennätet ut.

Det blir en vattenledning från Orsas vattentäkt till Grönklitt. Vi bygger en ventilkammare bredvid den befintliga högreservoaren i Grönklitt där vattnet från Orsa och Grönklitt blandas och distribueras ut i området.

Eftersom det är stora höjdskillnader behövs fyra tryckstegringar för vattenförsörjningen längs överföringsledningen, vilka kommer styras av en fiberlösning.

I höstas utfördes schaktfri hammarborrning under Våmhusvägen för att ge plats åt den nya överföringsledningen mellan Grönklitt och Orsa.

För tillfället är cirka 10 av 12,5 kilometer ledningsarbeten färdiga.

Ledningarna har schaktats ner från Grönklitt till ridbanan vid Sandhed. Arbete kvarstår fram till reningsverk och vattenverk i Orsa. Vi försöker gå fram med schaktfri metod från Hansjövägen och söderut men tyvärr har en stor mäng stenar i marken lett till att schaktning måste utföras.

Parallellt med schaktarbeten genomförs också styrd borrning.

Vi har nyligen borrat under älven vid Bunk och det gick bra. Nu fortsätter vi med borrning mellan avloppsreningsverket och vattenverket där dricksvattenledningen mellan Orsa och Grönklitt ska gå, säger Uno Bergström.

Arbetet med överföringsledningen mellan Orsa och Grönklitt drivs av Nodava och genomförs med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Senast uppdaterad: 16 april 2024