Revidering av allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Orsa kommun

Allmänna bestämmelser för användning av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, i Orsa kommun är reviderad från 1 januari 2024.

Bild

ABVA reglerar rättigheter och skyldigheter mellan VA-huvudmannen och de fastighetsägare som enligt Lagen om allmänna vattentjänster, LAV, har rätt att bruka VA-anläggningen. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Den tidigare ABVA:n i Orsa kommun trädde i kraft 1 januari 2009. Då var kommunen huvudman för den allmänna VA-anläggningen och tekniska kontoret ansvarade för VA-verksamheten. Sedan 2010 är Orsa Vatten och Avfall AB huvudman för VA-anläggningen i Orsa kommun och Nodava ansvarar för VA-verksamheten. Med anledning av förändrade myndighetskrav samt justeringen i huvudmannaskapet behövde ABVA i Orsa revideras och det fanns också ett behov av att förtydliga bestämmelserna för vatten och avlopp i kommunen. Därför trädde en reviderad ABVA i kraft i Orsa kommun från 1 januari 2024.

I ABVA finns bland annat regler för:

  • Gränsdragningen mellan Orsa Vatten och Avfall AB och dig som fastighetsägare
  • Hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras
  • Avloppsvatten och vad som får spolas ner i avloppet
  • Åtgärder för att minska risken för källaröversvämning
  • Priser och avgifter

Den reviderade ABVA:n i Orsa förtydligar gränsen mellan vad som anses vara spillvatten, respektive dagvatten, som fått varsin rubrik. För att öka tydligheten i informationen till fastighetsägarna finns information som hör till en viss punkt eller tjänst direkt under den aktuella punkten eller tjänsten. Språket har också moderniserats.

Här är Orsa kommuns reviderade ABVA 2024 » , 25 MB.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024