Införande av dagvattenavgift i Mora kommun - så kan det påverka dig

Efter beslut i kommunfullmäktige har en ny taxekonstruktion införts i Mora kommun från årsskiftet. Den innebär bland annat att en avgift kommer att tas ut för de som är anslutna till dagvatten, en så kallad dagvattenavgift.

Bild

Vi har tidigare informerat om att kommunfullmäktige i Mora kommun tagit beslut om en ny taxekonstruktion, som gäller från 1 januari 2024. Den innebär förändringar i hur VA-taxan, som består av både anläggningsavgifter och brukningsavgifter, i kommunen ska beräknas.

Den taxan ändrar hur avgifter fördelas och det kommer innebära några förändringar för dig. De viktigaste förändringarna som kan beröra dig redovisas nedan.

Dagvattenavgift införs

Avgift för hantering av dagvatten särskiljs och kommer enbart belasta de som faktiskt nyttjar tjänsten. Ligger din fastighet inom verksamhetsområde för dagvatten och du avleder regn, smältvatten eller annat ytvatten från fastigheten till kommunal anläggning så tas avgift ut för hantering av dagvattnet. Detta gäller även om avledningen sker via ett vägdike eller annan anordning innan det når den kommunala anläggningen.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten kan du se på här, där du tar bort markeringar för de verksamhetsområden du inte vill se.

Schablon för vattenförbrukning då vatten inte mäts förändras

Fastigheter där vattenförbrukningen inte mäts kommer inte längre att faktureras per boende i hushållet. För fastigheter med permanentboende kommer förbrukningen uppskattas till 150 m3 per år och lägenhet. För fastigheter med fritidsboende kommer förbrukningen att uppskattas till 100 m3 per år och lägenhet. Observera att en fullt inredd gäststuga kommer debiteras efter samma princip som ovan. Samma princip gäller även när en bostadsenhet inte mäts även om andra bostadsenheter mäts på samma fastighet, den omätta bostadsenheten blir då fakturerad utifrån schablon och de bostadsenheter där vattnet mäts faktureras utifrån uppmätt förbrukning. Detta uppstår då du har en grenanslutning före vattenmätaren så att allt vatten inte mäts.

Vill du att vatten mäts för din fastighet och att debitering av avgifter sker utifrån faktisk förbrukning så ska du kontakta Nodava för att boka installation av vattenmätare. Du måste då ordna en godkänd plats för vattenmätaren, mer information finns här eller via kundstöd. Vi tar gärna emot ärenden via våra e-tjänster som du hittar här.

Reducering för fastighet som ingår i samfällighet för vatten och/eller avlopp

Fastighet som ingår i samfällighetsförening som gemensamt ansvarar för en enskild
VA-anläggning och har förbindelsepunkt till allmän VA-anläggning får reduktion av grundavgiften men ska i övrigt erlägga avgifter som separat ansluten fastighet. Reduktionen är olika utifrån hur mätning och fakturering av VA-avgifterna sker. Om samfällighetsförening har gemensam vattenmätare skickas en faktura ut till föreningen och grundavgiften reduceras med 80 %. Om vattenmätning sker för varje fastighet så skickas faktura ut till varje fastighetsägare och grundavgiften reduceras med 50 procent.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, ska en särskild dagvattenavgift finnas där kommunal dagvattenhantering finns. Dagvattentaxan är uppdelad i två delar:

  1. Dagvatten fastighet: betalas av kunder där dagvatten tas omhand från fastigheten.
  2. Dagvatten gata: betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering.

Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och fastighetsägarna för lokalgator.

Det finns två olika verksamhetsområden för dagvatten: dagvatten gata och dagvatten fastighet. Vissa fastigheter ligger inom båda dessa verksamhetsområden och betalar därför avgift för båda tjänsterna.

Dagvatten gata

Dagvatten gata är en avgift som tas ut för att finansiera bortledning av dagvatten från gator, torg och parker i ett bebyggelseområde. Avgiften betalas av alla som äger en fastighet som är belägen inom verksamhetsområde för dagvatten gata.

Tjänsten dagvatten gata är till kollektiv nytta för bebyggelseområdet som helhet, så att du ska komma torrskodd till din fastighet. Dagvatten gata förutsätter inte något individuellt behov hos enskilda fastigheter, och innebär inte heller att det måste finnas dagvattenledningar, diken eller brunnar i fastighetens omedelbara närhet.

Dagvatten fastighet

Avgift för dagvatten fastighet betalas av alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde där dagvattnet från fastigheten tas omhand av de allmänna dagvattenlösningar.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från en fastighet leds till dagvattensystemet. Det sker nästan alltid via en dagvattenanslutning (dagvattenservis), men det kan också finnas andra anordningar än ledningar för bortledande av dagvatten. Exempel på detta är diken eller ytavrinning.

Den som äger en fastighet som ligger inom verksamhetsområde för dagvatten betalar brukningsavgift för omhändertagande av dagvattnet. I de fall en icke tidigare ansluten fastighet ansluts till den allmänna dagvattenanläggningen så betalar fastighetsägaren även anläggningsavgift, som är en engångsavgift.

Grundtanken är att fastigheter som är byggda, eller enligt detaljplan ska byggas, har behov av vattentjänster. Obebyggda fastigheter räknas som om de vore bebyggda enligt detaljplan.

Avgiftsskyldigheten skall vara motiverad av den enskilda fastighetens behov. Frågan om hur behovet bäst kan tillgodoses skall bedömas efter objektiva grunder och med beaktande av fastighetens användningsmöjligheter på sikt och hela områdets utformning och behov.

Där VA-huvudmannen har utfört anordningar (dike eller rännstensbrunnar) för avledning av dagvatten från gator, torg och allmänna platser inom verksamhetsområdet, är fastigheter inom området skyldiga att betala avgifter för avledning och omhändertagande av dagvattnet.

Avgiftsskyldigheten är inte beroende av att någon förbindelsepunkt har upprättats eller att fastigheten har något individuellt behov av denna vattentjänst. Nyttan ligger i just det förhållandet att avledning görs genom en allmän dagvattenanläggning (från gator, torg och allmänna platser) inom planområdet. Kostnad för denna avledning ska därför belasta alla fastigheter inom verksamhetsområdet.

Om ditt dagvatten rinner direkt ut i ett vattendrag eller i exempelvis en ravin så kan det vara så att du inte behöver betala för avgiften dagvatten fastighet. Kontakta Kundstöd för mer information.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024