Så skyddar du dig mot källaröversvämning

Efter stormen Hans framfart är det väldigt höga vattenflöden i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Det här kan du som fastighetsägare göra för att skydda dig mot källaröversvämning.

Nodava övervakar nogsamt vår verksamhet och våra anläggningar med anledning av den höga nederbördsmängden den senaste tiden. Det är mycket höga flöden i reningsverken och pumpstationerna går för fullt – och vattenproduktionen och leveransen av dricksvatten fungerar i nuläget utan störningar.

De höga vattenflödena kan, i värsta fall, leda till att vatten tränger in i källare, genom exempelvis väggar, fönster och ventiler - vilket kan leda till källaröversvämning. Du som fastighetsägare har ansvar för ledningarna som finns på din fastighet. För att förebygga källarsöversvämningar kan du vidta åtgärder och därigenom minska riskerna.

  • Placera inte föremål och varor som är värdefulla och fuktkänsliga i källaren
  • Kontrollera att källarfönster och ventiler i marknivå är täta
  • Rensa hängrännor, stuprör och brunnar och kontrollera att de är hela
  • Kontrollera att avstängningsbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bak-vattenventiler där sådana finns fungerar. Kontakta rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
  • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängningsbara förses med tättslutande lock när de inte nyttjas, eller ersätt dem med avstängningsbara golvbrunnar.
  • Kontrollera att marken lutar från din byggnad så att nederbörd leds bort från byggnaden.
  • Kontrollera att interna avlopps- och dräneringspumpar och eventuella nivågivare fungerar.
  • Kontrollera alla brunnar på tomten. Glöm inte att tömma dräneringsbrunn och kontrollera dräneringens funktion regelbundet.
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023