Uppdatering av kundregister i Orsa kommun

Nodava gör löpande inventeringar för att uppdatera kundregister i våra tre kommuner. Vi har nyligen gjort en inventering i Orsa kommun för att uppdatera vårt kundregister gällande avfallshantering.

För varje fastighet där hushållsavfall generellt sett kan anses uppkomma ska det finnas ett
abonnemang avseende hantering av hushållsavfall. Det innebär att fastighetsägaren måste betala avgift enligt gällande taxa för avfallstjänster.

Vi har nyligen genomfört en inventering i Orsa kommun och uppdaterat vårt kundregister. För de fastigheter där det saknats avfallsabonnemang men där det enligt regelverket ska finnas ett, kommer vi löpande registrera abonnemnang, fastighetsägare blir informerade via brev om det nya abonnemanget. Under den närmaste tiden kommer ett antal kunder i Orsa kommun därför att få ett brev från Nodava med information om nytt abonnemang.

Mer om avfallstaxan

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalk, Avfallsförordning och Föreskrifter om avfallshantering. Taxan är antagen med stöd av miljöbalken
(1998:808) 27 kap 4-6 §§. Den följes vidare av Föreskrifter om avfallshantering 6 § och 9-10 §§ m.fl.

För varje fastighet där hushållsavfall generellt sett kan anses uppkomma ska det finnas ett abonnemang avseende hantering av hushållsavfall. Detta innebär att fastigheten belastas med avgifter enligt denna taxa för de avfallstjänster med
grundservice, och beredskap till sådan service, samt hämtningsservice som kommunen är skyldig att hålla med och som fastigheten har rättighet och
skyldighet att nyttja.

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering ska innehavare av fastighet i kommunen betala dessa avgifter för fastighetens
abonnemang samt avgifterna för de tilläggstjänster och övriga tjänster som nyttjas.

Läs mer om avfallstaxan och vilka olika abonnemang som finns att välja mellan.

Senast uppdaterad: 7 november 2022