Överklagan pausar delar av arbete med nytt vattenverk i Idre

Expansion av fjällverksamheten i Idre Fjäll ställer nya krav på dricksvattenförsörjningen i Idre. Därför planerar Älvdalen Vatten och Avfall AB en ny vattentäkt och vattenverk vid Storån nordväst om Idre by. Mark- och miljödomstolen har gett Älvdalen Vatten och Avfall AB tillstånd att ta ut vatten i två brunnar vid det planerade vattenverket. En överklagan på tillståndet har kommit in. Älvdalen Vatten och Avfall AB påbörjar därför mark- och byggarbeten i väntan på domstolens dom gällande tillstånd att ta ut vatten.

Hand som håller i glas som fylls på med vatten från kran.

Bakgrund

Älvdalens kommuns expansion av fjällverksamheten i Idre Fjäll ställer nya krav på dricksvattenförsörjningen i Idre. Expansionen är beroende av en ökad mängd dricksvatten gentemot nuvarande kapacitet. Redan under vintern 2023-2024 finns en risk att det blir problematiskt att försörja Idre med vatten vintertid med kapaciteten av befintliga vattentäkter och vattenverk. Med anledning av detta planerar Älvdalen Vatten och Avfall AB att anlägga en ny vattentäkt med tillhörande vattenverk vid Storån nordväst om Idre by. Vattentäkten ska försörja Idre och kringliggande fjällområden med dricksvatten. Den nya vattentäkten planeras att kunna ersätta flera mindre privata vattentäkter inom fjällområdet.

Tingsrätten meddelar dom med tillstånd

Den 12 september meddelade Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen dom med tillstånd för Älvdalen Vatten och Avfall AB att ta ut vatten i två brunnar för det planerade vattenverket vid Storåa. Mark- och miljödomstolen godkände Nodavas miljökonsekvensbeskrivning där risker för bland annat påverkan på rennäringen finns upptagna. Domstolen bedömde bland annat att vattenuttag med inhägnad mark om ca 1,3 hektar inte påtagligt försvårar rennäringen, samt att tillfälligt buller under byggtiden kommer hålla en acceptabel nivå.

Tillståndet överklagas

Efter Tingsrättens dom har en överklagan kommit in, överklagan hävdar att tillståndet innebär försvårande omständigheter för rennäringen. Älvdalen Vatten och Avfall AB kommer inte anlägga någon ny brunn och avleda grundvatten för vattenförsörjning förrän domstolen tagit ställning gällande överklagan.

Älvdalen Vatten och Avfall AB kommer däremot påbörja mark- och byggentreprenadarbeten omgående. Tillstånd för att utföra mark- och byggentreprenadarbeten är separerade från tillstånd att ta ut vatten och själva byggnationen inkräktar inte på det överklagade beslutet.

Anledningen att Älvdalen Vatten och Avfall AB väljer att påbörja mark- och byggarbeten innan domstolen hanterat överklagan gällande vattenuttag, grundar sig i att man vill minimera risken att det blir problematiskt att försörja Idre med vatten vintertid. Det är sannolikt att vattenförsörjningen blir problematisk redan under vintern 2023-2024 om byggnationen av nytt vattenverk inte kan genomföras.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022