Fakturor med avgift enligt nya taxor på väg

Kommunfullmäktige i Mora, Orsa, och Älvdalen beslutade under 2021 om nya taxor för vatten och avfallstjänster i sina respektive kommuner inför 2022. De första fakturorna baserade på de nya taxorna når dig som kund i början av februari. Taxeändringarna innebär höjning av avfallsavgifterna i Mora, Orsa och Älvdalen samt höjning av VA- avgifter i Mora och Orsa.
VA-avgifter i Älvdalen lämnas oförändrade.

Avgifter finansierar verksamheten

Avfalls- och VA-verksamheterna är taxefinansierade, vilket innebär att inga skattemedel används för att bekosta verksamheterna. Avgifterna behöver därför helt och hållet täcka bolagets kostnader. Verksamheterna ska inte generera någon ekonomisk vinst.

Varför höjs taxorna?

Taxorna höjs 2022 på grund av att kostnaderna för verksamheterna har ökat och att intäkterna från taxorna inte längre täcker utgifterna.

Höjningarna av taxor för avfall beror bland annat på att mängden grovavfall från återvinningscentralerna och transporter kopplat till det har ökat i stor omfattning, ökade drivmedelskostnader, nytt lagenligt ansvar för kommunerna gällande returpapper, höjd förbränningsskatt för behandling av avfall samt ökat antal tömningar av hushållens rest- och matavfall.

Höjningarna av taxorna för VA beror bland annat på ökade kostnader för drift, reparation och underhåll, kommande investeringar, höjda priser på VA-material, ökad avskrivningskostnad och höjda priser på drivmedel.

Nodavas uppdrag

Nodavas uppdrag innebär väldigt förenklat att se till att invånare i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har rent vatten i sin kran, att avloppsvattnet blir rent igen innan det släpps ut i sjöar och vattendrag och att det avfall som hushållen genererar tas om hand på ett effektivt och miljösäkert sätt, allt utifrån gällande lagar och regler.
Nodava verkar för ett hållbart liv – tillsammans.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022