Planer, regler och avgifter

Renhållningsordningen 

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en så kallad renhållningsordning. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar on renhållningsordningen. Den består av två delar; Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering.

Avfallsplan

Avfallsplanen består av mål och åtgärder för hela kommunens avfallshantering och arbete med att förebygga att avfall uppstår genom att minska avfallsmängderna samt öka materialåtervinningen och återbruket. Avfallsplanen är ett gemensamt strategidokument för all kommunal verksamhet i Mora, Orsa och Älvdalen och gäller för perioden 2018-2022. Planen har regional förankring och bygger på ett samarbete mellan länets alla kommuner och länsstyreslen. Det lokala arbetet i Mora, Orsa och Älvdalen koordinerats via en lokal avfallsplanegrupp av tjänstemän från respektive kommun, Nodava samt en politisk referensgrupp. Arbetet med avfallsplaneringen i länet kan följas på www.avfallsplandalarna.se.  

Avfallsplan för 2018-2022 Mora, Orsa och Älvdalens kommun.

Föreskrifter om avfallshantering 

Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan du exempelvis se vilka rättigheter och skyldigheter som finns, vilket ansvar som olika aktörer har och hur avfall ska hanteras. Reglerna är bindande för alla. Föreskrifterna är gemensamma för Mora och Orsa kommun. föreskrifterna för Älvdalens kommun har egen layout och skiljer sig innehållsmässigt i enstaka detaljer. 

Föreskrifter om avfallshantering för Mora och Orsa kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Älvdalens kommun

Råd och rekommendationer

Råd och rekommendationer utgör fördjupade och uttolkande texter av föreskrifterna. 

Bygg rätt utrymme för sortering: Bostad, miljöhus, transporter

Avfall från små avlopp och fettavskiljare

Avfallstaxa

Kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om taxa för avfallshanteringen. Avfallstaxan innehåller de priser som gäller för de tjänster som kommunen tillhandahåller via Nodava. Avfallshanteringen är organiserad i så kallade taxekollektiv för respektive kommun, i detta kollektiv ingår alla fastigheter med bostäder och fastigheter där avfall med kommunlat ansvar annars kan uppstå. Varje taxekollektiv är ekonomiskt självbärande och ska inte ge några vinster; alla avgifter utgör självkostnadspriser som varje fastighet eller verksamhet solidariskt bidrar med för att kommunen ska kunna utföra det som åligger kommunen enligt lag. Fakturering sker varannan månad. 

E-faktura och autogiro

Avfallstaxa Mora 2021

Populärversion Mora 2021

Avfallstaxa Orsa 2021

Populärversion Orsa 2021

Avfallstaxa Älvdalen 2021

Populärversion Älvdalen 2021