Bakgrund

Genom samarbete ökar vår kunskap!

Varför bildade Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ett gemensamt kommunalt bolag?
NODAVA:s verksamhetsområden vatten, avlopp och avfall ställs ständigt inför nya krav i form av nya regler, myndighetskrav och skatter. För en relativt liten kommun kan dessa krav ibland vara svåra att leva upp till. För att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet behövs ett utökat samarbete. Genom samarbete över kommungränserna skapar vi tillsammans en stabilare grund för en långsiktigt hållbar kommunutveckling. Vi minskar dessutom vår sårbarhet med gemensam kompetensförsörjning och kan lättare bibehålla en hög servicenivå.