Företagarens ansvar avlopp

Fettavskiljare

Vid följande verksamheter ska fettavskiljare finnas:

TÄNK PÅ att fettavskiljaren också effektivt motverkar att ditt avlopp slammar igen och orsakar stopp, något som kan ställa till med stora olägenheter i form av till exempel en källaröversvämning.

Läs mer i DalaVA:s broschyr om fettavskiljare


Oljeavskiljare

Oljeavskiljare Olja och lösningsmedel är miljöfarligt avfall och skall omhändertas av en godkänd transportör och tas vidare till godkänd bearbetning. En oljeavskiljare som sköts på rätt sätt minskar risken för utsläpp av olja och kemikalier, via avloppsledningarna till reningsverket och vidare ut i vattendragen. Dessutom försämrar dessa ämnen reningsprocessen i verket och försämrar slamkvaliteten så att det inte kan användas i jord- och skogsbruk. Näring och mullämnen i slammet hamnar då på tippen istället för att ingå i ett naturligt kretslopp! Vid följande verksamheter ska oljeavskiljare finnas:

Reningsverket är inte, enligt lag, skyldiga att ta emot avloppsvatten som avviker från hushållspillvatten. Man får inte tillföra föremål, vätskor eller ämnen som kan skada ledningsnätet eller reningsverkets funktion. Det är din skyldighet att se till att inget skadligt släpps ut på avloppsledningsnätet. Ansvaret kan även komma att gälla saneringskostnader som kan uppkomma till följd av till exempel ett oljeutsläpp.

Läs mer i följande broschyrer och instruktioner:
Information om oljeavskiljare
Journal för oljeavskiljare
(Korrekt ifylld journal för skötsel och tillsyn av oljeavskiljare ska kunna visas upp vid en kontroll av Nodava eller kommunens miljökontor/avdelning)


Riktlinjer för utsläppriktlinjer

Dala VA (Dala Vatten & Avlopp), där samtliga dalakommuner ingår, har tagit fram denna gemensamma skrift med riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, för anslutning till kommunala reningsverk. 

Läs mer
i Dala VA:s broschyr:
Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier