Fettavskiljning - "Inget FETT 2021"

 

Varför behövs fettavskiljare? Fettavlagring i rör

Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Fettavlagringar resulterar i ökat dagligt underhåll av ledningsnät och pumpstationer och kan leda till stopp i avloppsledningar och till exempel orsaka översvämningar i fastigheter. Avloppsstoppen kan även göra att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag. När fett ansamlats och åldras kan svavelväte bildas. Förutom att gasen är en arbetsmiljörisk bidrar den till att VA-anläggningarna åldras och skadas snabbare än dom behöver. 

När behövs en fettavskiljare?

I verksamheter som har en hög fetthalt i sitt spillvatten från t ex disk, så har fastighetsägaren skyldighet att installera en fettavskiljare. Exempel på verksamheter som ofta släpper ut fett:

• Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, restaurang, skolor, förskolor, vägkrog, pizzeria, Restaurangvagnar, salladsbar och gatukök.
• Anläggning för grillning, ugnsstekning, fritering och stekning
• Storkök, mottagningskök, catering
• Charkuteri, rökeri
• Bageri, Café
• Livsmedelsaffärer med chark/kycklinggrill

Drift och underhåll

Tömning och rengöring av fettavskiljaren ska ske så ofta att fettavskiljarens funktion bibehålls. Enligt standarden SS-EN 1825-2 ska fettavskiljare tömmas helt och rengöras invändigt minst en gång per månad till var fjortonde dag för att fungera tillfredsställande, om inte VA-huvudman säger annat. En tömningsjournal ska finnas tillgänglig i anslutning till fettavskiljaren och kunna visas upp vid inspektion.
Läs mer här

Ansvarsområden? 

Fastighetsägarens respektive Nodavas (VA-huvudmannens) ansvar

Information om installation

Läs mer här om dimensionering, placering och konstruktion samt speciella krav vid placering inomhus.

Har du behov av att installera en fettavskiljare - så här gör du - steg för steg