Miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som hela Sverige skall arbeta med för att uppnå en hållbar utveckling i landet. Miljömålen värnar miljön, människors hälsa, och framtida generationers rätt till naturresurser. Rent vatten och väl fungerande avloppsrening är grundläggande för att vi ska kunna uppnå miljömålen. Varje människas insats har stor betydelse för helhetsresultatet.

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer på miljomal.nu