Avloppsreningsverk

Det finns 25 st avloppsreningsverk i Mora, Orsa och Älvdalen. Läs mer - välj kommun här till vänster!

Avlopp – resurs eller avfall?

Både vattnet och slammet i vårt avlopp innehåller bl.a. näringsämnen, framförallt fosfor, kalium och kväve, samt mullämnen, som efter rening återförs naturen. För att näringsämnenas kretslopp ska fungera får man inte använda sitt avlopp för att spola ner kemikalier. En bra regel är att inte spola ner sådant som man själv inte vill ha på sitt trädgårdsland. I dag importeras konstgödsel och därmed också tungmetallen kadmium. Men världens tillgångar av fosfor, ett ämne som är nödvändigt för allt växande liv, kommer inte att räcka ens i 100 år om brytningen fortsätter i samma takt som idag. Därför är det viktigt att ta vara på den fosforresurs som biomullen utgör.

Vad innehåller avloppsvatten?

I dagvatten och avloppsvatten från hushåll och industrier finns organiska och oorganiska ämnen samt olika mikroorganismer. Fasta ämnen avskiljs till större delen i reningsverket och lösta organiska ämnen bryts ner. Däremot går många lösta oorganiska ämnen rakt igenom reningsverket. Ett undantag är fosfater som avskiljs vid den kemiska fällningen och hamnar i slammet.

Vad får man spola ut i avloppet?

I avloppet får man bara spola ner sådant som inte orsakar problem i reningsverket, som inte förorenar recipienten (dvs. vattendraget/ån/sjön som tar emot vattnet efter rening) och inte försämrar slammets kvalitet. På toaletten ska man bara spola ner sånt som passerat kroppen – och så toalettpapperet. Farligast för miljön är de kemikalier som inte syns.

Exempel på kemikalier och giftiga ämnen som absolut inte får hällas ut i avloppet är lacknafta, färgrester, mediciner, fotokemikalier, penseltvätt, smink och bekämpningsmedel. De här produkterna ska istället lämnas in på närmaste miljöstation/återvinningscentral. Fasta föremål t ex tamponger, bindor, tops, bomullstussar, fimpar, kapsyler, trassel, kattsand och jord ska läggas i en papperskorg eller lämnas till återvinning.

Kan man använda fosfattvättmedel?

Ja, så länge avloppet är anslutet till ett kommunalt reningsverk. Fosfatbaserade tvätt- och disk- och rengöringsmedel är inte sämre ur miljösynpunkt än andra. Med fosfat kan man använda mindre mängder tensider och andra miljöfarliga ämnen. De kommunala reningsverken avskiljer 95 –98 procent av all fosfat som sedan samlas upp i slammet. Det kan användas som gödnings- och jordförbättringsmedel och ingå i kretsloppet. Både den nordiska miljömärkningen "Svanen" och Naturskyddsföreningens "Bra miljöval" tillåter idag fosfater i tvättmedel. För privata avlopp utan kemisk rening bör man undvika fosfatbaserade tvättmedel.