Ordförklaringar vatten

Grundvatten: Regn- och smältvatten som naturligt filtrerats genom jordlagren i marken. 
Grusfilterbrunn: En brunn som borrats ned genom lösa jordlager till ett grundvattenförande lager tex grusås. 
Bergborrad brunn: En brunn som borrats ned i berget till en vattenförande spricka och krosszon i berget. 
Råvatten: Råvatten är det obehandlade vatten som kommer till vattenverket.  
Dricksvatten: Dricksvatten är det vatten som efter eventuell behandling i vattenverket levereras till abonnenterna.
Hårdhet:  Hårdheten på vatten uttrycks vanligen som odH (Tyska grader) och är ett mått på vattnets innehåll av kalk och magnesium. 
Mjukt 0-6o    dH
Medelhårt

7-13  dH

Hårt

14-20o  dH

Mjukt vatten kräver mindre tvätt och diskmedel. 

Surhetsgrad pH:   Vatten är surt under pH7 och alkaliskt över pH7. Lågt pH kan orsaka korrosion på järn och högt pH korrosion av koppar. pH på distribuerat vatten ligger därför med ett värde nära kalk-kolsyra jämvikt. 
Kalk-kolsyra metoden:   Kalciumhydroxid och kolsyra tillsätts vatten för att höja hårdheten och pH till ett värde nära kalk-kolsyra jämvikt för att undvika korrosion i ledningsnät och varmvattenberedare. 
Alkaliskt filter: Filtrering genom alkaliska massor används ofta vid mindre vattenverk för att nå samma syfte som kalk-syrametoden. 
Hydrofor: Hydrofor är en sluten behållare med en komprimerad luftkudde som gör det möjligt att hålla ett jämnt tryck i distributionsnätet. 
Lågreservoar:  Lågreservoar är en lagringsbassäng för dricksvatten varifrån vattnet måste pumpas ut i distributionsnätet. 
Högreservoar, vattentorn:   Högreservoarer och vattentorn är lagringsbassänger för dricksvatten varifrån vattnet med självfall kan ledas ut i distributionsnätet. 
Tryckstegringsstation: I en tryckstegringsstation höjs vattentrycket för att kunna förse högt belägna områden med vatten när det normala trycket ej räcker till.