Vattenverk

 

Dricksvattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och är människans viktigaste livsmedel.
Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel, ställs höga krav på dess kvalitet.
Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.
Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter. 

Livsmedelsverket

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.
Föreskrifterna och vägledningen kan du ta del av via nedanstående länkar.

Vattenproduktion

Nodava sköter driften av alla de kommunala vattenverken i Mora (7 st), Orsa (3 st) och Älvdalen (20 st). Från Riset, det största vattenverket i Mora, som producerar 1 600 000 m3/år till 17 000 personer, till lilla Finngruvans vattenverk som producerar 1 100 m3/år till färre än 15 bofasta personer. Vattenverken producerar sammanlagt nästan 3,8 miljoner m3 vatten per år. 

Varje vatten är unikt

Allt dricksvatten som Nodava tillhandahåller är grundvattenbaserat. Det tas från grusfilterbrunnar och bergborrade brunnar.
Grundvattnet filtreras genom jordlagren, vilket ger vatten av hög och jämn kvalitet.
Varje vatten är unikt. Dess sammansättning beror på markens innehåll av salter och mineraler.
Innan vattnet levereras ut på ledningsnätet behandlas vattnet, vid behov, i vattenverket.
Halterna av mikroorganismer i vattnet är mycket låga, och kan drickas direkt, utan bakteriedödande kemikalietillsatser. I de flesta vattenverk installeras ändå bakteriedödande UV-ljus som extra säkerhet.
Vanligen behöver man justera vattnets pH-värde (surhetsgrad) för att ledningsnätet och VVS-installationer inte skall utsättas för korrosion. (pH-värdet bör ligga mellan 7,5-9,0) Det gör man genom att tillsätta kalk och kolsyra till vattnet i små mängder, eller att vattnet får passera ett filter med en kalkbaserad filtermassa.
Annan behandling som ibland kan behövas är borttagning av radon, fluorid, uran.
Radon är en gas, som enkelt kan luftas bort ur vattnet.
Fluorid och uran kan avlägsnas ur vattnet genom omvänd osmos eller nanofiltrering, där man filterar vattnet på molekylnivå.

Skydda vattentillgångarna

Nodava arbetar aktivt för att bevara kommunernas unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi utför ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter. Läs mer om vattenskyddsområden

Distribution

När vattnet är färdigbehandlat vid vattenverket ska det distribueras till alla konsumenter. Vanligtvis lagras dricksvatten i en reservoar vid vattenverket, för att därifrån pumpas ut på nätet. Pumpningen krävs för att höja trycket på vattnet så att det når ut till alla konsumenter.
Ute på ledningsnätet kan det finnas ytterligare lagringsutrymmen i form av t ex vattentorn eller reservoarer. Dessa finns för att klara av variationerna i förbrukning under dygnet och för att jämna ut trycket i ledningssystemet.
På ledningsnätet kan det också finnas tryckstegringsstationer. Det är pumpar som behövs för att hålla tillräckligt tryck i nätet.
Nästan 75 mil dricksvattenledningar förser Nodavas kunder med vatten i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Materialet i ledningarna består bland annat av segjärn, stål och plast.

Kontroll, provtagning och kvalitetsbedömning

Nodava gör regelbundna provtagningar, i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, och i ledningsnätet ute hos konsumenterna.
Proverna skickas till Alcontrol, ett ackrediterat laboratorium, som utför analyserna.
Laboratoriet gör även en bedömning om vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav.
Läs mer om bedömningsnivåerna 

Analyser av dricksvattnets kvalitet

Den vanligaste frågan vi får om dricksvattenkvaliteten, är vilken hårdhet vattnet har.
Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium.
 
Nästa alla Nodavas kunder får ett mjukt vatten (1-5 dHo)
Undantaget är Orsa som har medelhårt vatten (6-7 dHo)
Ett mjukt vatten kräver mindre mängd disk- och tvättmedel.
Du behöver heller inte ha avhärdningssalt i diskmaskinen.
 
En översikt av normalkontrollen från respektive kommuns största vattenverk presenteras här i tabellform
Vi genomför även utökade analyser där vi undersöker tungmetaller, bekämpningsmedel, PFAS m.m. Halterna av dessa ämnen är mycket låga i våra vatten, oftast inte ens mätbara.
 
Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk finns dokumenterade hos Nodava.
Om du vill ta del av ett analysprotokoll, rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.
Kontakta NODAVAs kundservice: Tel: 020-55 27 00 vardagar kl. 08.00-15.00 (lunchstängt kl.12-13). E-post: info@nodava.se  

Kom ihåg

att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och förhöjda metallhalter. Metaller kan lösas ut ur kopparledningar och varmvattenberedare.
Vatten är färskvara, så ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.

Dricksvattnet används inte bara till att dricka

utan även till mycket annat, till exempel disk, tvätt, dusch, toalettspolning, bassängbad och industriproduktion. Innan vi lämnar tillbaka det till naturen, måste det renas. Läs mer om avloppsvattenrening

Gävle-Dalas bästa dricksvatten?

"Fantastiskt rent och svalkande vatten med klart sportig känsla. Inslag av mineraler och lite frisk dagg. Så ska det smaka!"  Läs mer här

Kan man bli magsjuk av vattnet?  

Risken att bli sjuk vid konsumtion av dricksvatten kan normalt bedömas som liten. När du blir magsjuk är inte det mest sannolika att du blivit infekterad av ditt dricksvatten! Läs mer här

Dricksvatten från kran eller flaska ?

"Den billigaste hälsodrycken finns i en kran nära dig",
Vad väljer du: dricksvatten ur kranen hemma eller förpackat vatten från hyllan i en butik? Tänk efter en gång extra när du står i butiken!!
Läs mer här