VA-Taxa

Kommunernas vatten och avlopp är så kallad taxefinansierad verksamhet.
Detta innebär att man finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa.
Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA-taxorna.

VA-taxan skall täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Gällande VA-taxa:

Mora 
Fullständig VA-taxa 2021

Populärversion av Moras taxa 2021
Orsa 
Fullständig VA-taxa 2021

Populärversion av Orsas taxa 2021

Älvdalen 
Fullständig VA-taxa 2021

Populärversion av Älvdalens taxa 2021

Frågor och svar om den nya taxan

Ansökan om reducerad VA-avgift

VA-lån 

Fastighetsägare som har fått veta att en ny förbindelsepunkt är upprättad ska betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för utbyggnad av ledningsnätet och är en engångsavgift. Fastighetsägaren är skyldig att betala avgiften när en förbindelsepunkt för någon av tjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats. 

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. Ett kortare anstånd med betalning kan efter prövning ges med maximalt sex månader vid tillfälliga betalningssvårigheter. 

Länkarna nedan innehåller mer information om VA-lån och hur du ansöker: 

Avbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning ( VA-lån)

Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift